Bornholmske Samlinger 2. række

Bornholmske Samlinger 2. række


Bind 1, Rønne 1964

Indhold:
Anders Jespersen: Slusegaardens mølle og ørredhus
Ole Klint Jensen: Nye undersøgelser af Bornholms bronzealder og jernalder
Helmer Kofoed: Guldmageren på Hammershus
J. Klint Jensen: Ransakningen af 17. maj 1658
Johannes Thoms: Gammelt sølv
Johs. Hertz: Nogle ruinrestaureringer på Bornholm i 1962
K. P. Bendtsen: Nykirkes restaurering


Bind 2, Rønne 1966

Vald. M. Mikkelsen: Bornholms natur, beboere og naturfredning gennem tiderne
Fritze Lindahl: Om tre forgyldte sølvpokaler
Poul Kallmoes: Falskmøntnersagen på Bornholm 1843-1847
Knud Foght: Bornholmske exlibris
E. Hjorth Westh: Frigård og Frilys historie gennem 400 år
Hansaage Bøggild: Rønne-potternes kontrakt
Johannes Thoms: Gammelt sølv


Bind 3, Rønne 1967

Ebbe Gert Rasmussen: Begivenhederne på Bornholm under Sveriges besiddelse af øen 1658


Bind 4, Rønne 1964

J. W. G. Norrie: Bornholms Værns historie
V. Svendsen: Baggrunden for Martin Andersen Nexøs novelle Frænke
Leila Krogh: “Bornholmerskolen” – Isakson og Weie på Bornholm
Niels Aarup: JAKOB i Sct. Ibs Kirke
J. Klint: Gaven til Frederik III
C. H. Kibsgaard: Lektor Th. Lind


Bind 5, Rønne 1971

Robert Smalley: Kalkmalerierne i Povls Kirke
V. Svendsen: Falske Sølvdalere på Bornholm 1826 og 1832
Ebbe Gert Rasmussen: Rønne i det 17. århundrede
“Goplerne”: Marinarkæologisk fund ved Bornholm
Fred. Brandt: Fra kvægtuberkulosens bekæmpelse på Bornholm
Lise Bender Jørgensen: Et fodbæger i særegen form fra Stensebygård, Bodilsker sogn
Johannes Thoms: Rønne i juni 1864. Brev til fru Arboe
Arne Madsen: Negerskulptur på Bornholms Museum
Bent Bergsøe: Hvem byggede Svaneke kirkespir i 1789?
J. Klint og Helmer Kofoed: Bitterdram mod skørbug
Aksel Jensen: Vognhjulets fremstilling, materialer og det anvendte værktøj
Johannes Lyngby: Dams Hotels historie


Bind 6, Rønne 1972

Ebbe Gert Rasmussen: Kilder til begivenhederne på Bornholm under Sveriges besiddelse af øen 1658 (jvf. bind 3)


Bind 7, Rønne 1974

Ebbe Gert Rasmussen: Simblegård i året 1658
Birgitte Wistoft Olsen: En antik ansigtsperle på Bornholms Museum
Klaus Ebbesen: Bornholms første bønder
Henrik Vensild: Nyt fra Bornholms Museum
L. Skovgaard: Kjøllergårdsskiftet
Curt Wallin: Knutsgillen och av S:T Knud påverkade sockengillen på Bornholm


Bind 8, Rønne 1975

C. J. Becker: Hovedlinier i Bornholms oldtidshistorie
Svend Nielsen: En jernalderboplads ved Nymølle i Neksø
Knud Rosenlund: Knoglematerialet fra jernalderbopladsen ved Nymølle
Svend Nielsen: Et nyt fund af en øskenkrukke fra havet ved Bornholm
Poul Erik Strømø: Rentekammeret og dets kommissioners stillingtagen til det bornholmske udmarksproblem i perioden 1709-1767


Bind 9, Rønne 1976

Bornholm – et centrum i periferien. Af Jørgen Barfod

Bogen er et temabind om Bornholm under 2. verdenskrig 1940-45 og den nærmeste tid derefter – specielt vedrørende besættelsesmagten og modstandsbevægelsens virksomhed.

Bogen er forsynet med en udførlig række bogmærker, som skulle gøre det let at orientere sig i den


Bind 10, Rønne 1976

Bodil Tornehave: Fajancefabrikken i Storegade
Henning Heilesen: Beretninger om bispevisitatser på Bornholm i det 18. årh.
Vilh. Svendsen: Rovmordet i Baadstad
Ebbe Gert Rasmussen: Elever på Bornholms Folkehøjskole i vinteren 1872-73
Erik Løvind Andersen: Bornholms Baptistmenighed i 1920erne


Bind 11, Rønne 1977

Karsten Davidsen, Stenalderbopladsen på Lilleborg 9
Svend Nielsen, En bronzealdergravhøj i Knudsker sogn 23
Dagmar Nielsen, Breve fra tusmørket – dagbog og breve fra Karen Elisabeth Jensen, Sigerslev, fra hendes bornholmsophold 1883 og 1887 33
Ewy Palm-Andréasson, 150 år med amatører i Rønne Theater – Danmarks aldsta teater i bruk 87
Henrik Vensild, Nyt fra Bornholms Museum 1976 199
Olaf Hansen, Bornholms historiske Samfund 213
Pris på ældre publikationer 215
Forfatternes adresser 216


Bind 12, Rønne 1978

Margrethe Watt, Hellekiste på Krusegårds Mark i Poulsker 9
Ulla Fraes Rasmussen, Bjergely. Bopladsrester fra ældre jernalder 19
Jette Arneborg Pedersen og Per Kristian Madsen, Bornholmske kakkelfund 2 7
Bodil Tornehave, Bornholmske pottemagere 5 9
Ebbe Gert Rasmussen, Elever på Bornholms Folkehøjskole i året 1882-83 199
Bent Bergsøe, Svanekebørn på Københavnsrejse i året 1900 229
Henrik Vensild, Nyt fra Bornholms Museum 1977 239
Olaf Hansen, Bornholms historiske Samfund 255
Pris på ældre publikationer 260
Forfatternes adresser 261


Bind 13, Rønne 1979

Finn Hansen, Bornholmske skove – som levested for den nyindvandrede fugleart, sortspætten 9
Hansaage Bøggild, Det skrøbelige forlig 31
Ebbe Gert Rasmussen, P. G. Vejde: Ett småländskt soldatöde – Esbjörn Perssons äventyr på Bornholm 1658 43
Bodil Tornehave, Da bornholmeruret blev til 65
Sven Fritz, Oblatæskerne i Nexø og Ibsker 81
H. E. Skaarup, Den bornholmske milice’s indsats i samfundsnyttige opgaver i perioden 1815-1836 91
Bent Bergsøe, Det dejlige vrag 115
Henrik Vensild, Nyt fra Bornholms Museum 1978-79 145
Bornholms Centralbibliotek,litteratur om Bornholm 1976-78 151
Olaf Hansen, Bornholms historiske Samfund 1978-79 167
Pris på ældre publikationer 174
Forfatternes adresser 175


Bind 14, Rønne 1980

Ebbe Gert Rasmussen: Hans Oldelands forhandlinger med bornholmerne 1658

Bodil Tornehave: De bornholmske fajance- og terrakottafabrikker

Erik Strøby: Bornholmermaleren Lars Hansen – Erindringer og breve


Bind 15-16, Rønne 1981-82

FORORD 9
INDLEDNING 13
Bornholm og den militærpolitiske stilling i efteråret 1658 13
PROBLEMSTILLING 17
De bornholmske og københavnske skuepladser 17
Arveregeringens indførelse på Bornholm 18
Arbejdshypotese 20
Metode og kilder 21
Litteratur 23
UNDERSØGELSE FØRSTE DEL: DEN BORNHOLMSKE ARVEREGERING
Ordningen af det bornholmske spørgsmål efter opstanden 1658 dec. – 1659 maj.
KAPITEL I: GODE DANSKE LOVE OG PRIVILEGIER 25
Supplikkens udstedere 27
Supplikkens disposition og indhold 30
Supplikkens fremstilling af afståelsen 30
Supplikkens skildring af det svenske styre 31
Supplikken om den bornholmske opstand 35
Hvad bornholmerne ønskede 35
KAPITEL II: FOR EVINDELIG ARV OG EJENDOM 37
Gavebrevets udstedere 39
Gavebrevets disposition og indhold 44
Gavebrevets fremstilling af afståelsen 45
Gavebrevets skildring af det svenske styre 47
Gavebrevet om den bornholmske opstand 53
Hvad gavebrevets forfattere ønskede 54
Gavebrevets ophav 60
KAPITEL III: SÅ OG HERMED CONSENTERER OG SAMTYKKER 71
Kongens foreløbige kvittering 72
De bornholmske stænders godkendelse 75
Den danske konges forsknng 87
Den bornholmske arveregering – Sammenfatning 89
ANDEN DEL: BORNHOLM I DEN KONGELIGE POLITIK
Bornholm som led af den danske regerings overvejelser og optræden 1658 aug. – 1659 juli
KAPITEL I: IMOD FORSIKRING. 95
Den kongelige proposition 96
Rigsrådets betænkning 100
KAPITEL II: BORRINGHOLMS LAND TIL PANT? 106
De kongelige ordrer tzl Johan Pawelsen 106
Kongens officielle henvendelse 112
KAPITEL III: EDERS TROFASTE OG GODE AFFEKTION 116
Tanker i rigsrådet efter den nederlandske undsætning 116
Frederik III.s henvendelse tzl bornholmerne 120
Det kongelige brevs tilblivelse og rejse 128
Stemningsskreddet på Bornholm 136
Sammensværgelsen i Hasle og Rønne 139
KAPITEL IV: VMBRA ANTIQUÆ GLORIÆ 149
Pawelsens første officielle svar 149
Pawelsens henvendelse til Erik Krag 151
Paul Haffners virksomhed 155
Lubecks officielle svar 157
Forberedelserne i Lubeck 159
KAPITEL V: EDERS UBEKENDTE DOG VEL AFFEKTIONEREDE VEN 161
Hans Oldelands anden ambassade til Moskva forberedes 162
Oldelands forhandlinger med den bornholmske sammensværgelse 166
De uheldige helte 201
Oldelands brev til bornholmerne 207
Brevets rejse 215
Oldelands forhandlinger med bornholmerne – Sammenfatning . 225
KAPITEL VI: DEN 8. DECEMBER, SOM VAR EN ONSDAG . 229
Opstandstildragelserne 230
Det bornholmske stændermøde 238
Peder Olsen – »Bornholms Befrier« 242
KAPITEL VII: SALVA NEUTRALITETE 250
Pawelsensfortsatte virke iLubeck 252
Godske von Buchwalds sendelse 254
Pawelsens senere arbejde 261
Forsyningerne til København 263
AFSLUTNING 268
Den bornholmske opstand i en bredere sammenhæng 268
UBERSICHT IN DEUTSCH 283
HENVISNINGER OG NOTER 291
BILAG 312
UTRYKTE KILDER 318
TRYKTE KILDER 320
FREMSTILLINGER 321
REGISTER 323


Bind 17, Rønne 1983-84

Redaktørens forord 5
Rich. Willerslev, Den svenske indvandring på Bornholm 9
H. E. Skaarup, Generalmajor Peter Jacob Wilster. En dansk officers karriere fra 1674 til 1725. Kastellet i Rønnes bygmester 33
Arne Madsen, Brydning på Bornholm 59
Lars Jørgensen, To stykker byzantinsk glasmosaik fra Bækkegårdsgravpladsen 85
V. Ravnshalt Rasmussen, Maleren Henrich Johan Møhlen (1717-1767) 95
B. Westerbeek Dahl, To kort over Bornholm fra 1650erne 125
E. F. S. Skovgaard, Poul Hansen Anchers herkomst 135
Sigrid Eliasen, Bornholms lokalhistoriske Arkiv, samt Litteratur om Bornholm 1979-84 155
Olaf Hansen, Bornholms historiske Samfund 1981-1982-1983 183
Pris på ældre publikationer 192
Indholdet af de nærmest foregående bind 193
Forfatternes adresser 195
Indmeldelser 196


Bind 18, Rønne 1985

Redaktørens forord 5
Werner Hansen, De polske gæstearbejdere på Bornholm 9
H. P.Jensen, Granit-industriens udvikling på Bornholm 37
Bodil Tornehave, Bornholmske kvinders husflid 49
Elinor Christoffersen og Ann Vibeke Knudsen, Dorothea Kristine Kofoeds vævebog 113
Ann Vibeke Knudsen, Peter Thorsen fortæller om sin mors husflidsarbejde 133
Kjeld Pedersen, Thor Vang 145
Klaus Ebbesen, Bornholms dysser og jættestuer 175
Niels Foght Hansen, Bornholms lokalhistoriske arkiv 213
Sigrid Eliasen, Litteratur om Bornholm 217
Olaf Hansen, Bornholms historiske Samfund 1984-1985 227
Pris på ældre publikationer 231
Forfatternes adresser 232
Indmeldelser 232


Bind 19, Rønne 1986

Temabind om lybækkertiden 1525-76
H. C. Larsen: Om Wilhelm Kruse
Erik Strøby: Oversætterens anmærkninger
Wilhelm Kruse: Bornholm som Lybæks lensbesiddelse 1525 til 1576
Erik Strøby: Personregister
M. K. Zahrtmann: Lybækkerne på Bornholm


 Bind 20, Rønne 1992

Udfærdiget af Hans Michelsen, Roskilde
Forord 5
Oversigt over redaktører 8
Oversigt over foreningens formænd  8
Indholdsfortegnelse  9
Register  21