Bornholmske Samlinger 1. række

Bornholmske Samlinger 1. række


Bind 1, Rønne 1906

M. K. ZAHRTMANN: Det ældste paa Dansk trykte Skrift om Bornholm 1
N. HANSEN: Aaker Præstegaard i 200 Aar 7
Dr. KABELL: Fra Rønne Dilettantcomedie, de første 75 Aar 59
J. A. JØRGENSEN: En bornholmsk Mordsag fra det 17de Aarhundrede 169
Bornholmiana 177


Bind 2, Rønne 1907

A. KR. KRISTIANSEN-TÅRUP: “Printzenskjoldsvisen”. 1
J. A. JØRGENSEN: To gamle bornholmske Skifter 33
H. ST. HOLBECK : Kongebesøget paa Bornholm 1851. 57
KARL A. GRØNVALL: Natur, Naturskønhed og Kultur. 83
J. BULMER: Højlyngen. Almindingen. Udmarksjorderne . 101
HANS KJÆR: Om Bornholm i Jærnalderen . 111
KAY LARSEN: Da Rønne fik Natvægtere 154
E. VEDEL: Bornholms Oldtid 157
J. A. JØRGENSEN: De gamle bornholmske Herreds- og Sognesegl 193
Bornholmiana 199


Bind 3, Rønne 1908

H. JOHANSEN: Viser i bornholmsk Mundart 1
Nr. 1. Lârs å Mass.
2. Myjggjen.
3. Brømmsijn å flauan.
4. Torrbaggijn å flauan.
5. Trojls.
6. Jens Bosen.
7. Møllaradøttern (a).
8. Møllaradøttern (b).
9. Dær sto to pajjer.
10. Ja tæjnte på å gjefta maj.
11. Dejn gamla Pytijn.
12. I Markersen ja traff ejn majn.
13. Anra majnja.
14. Krågan:
15. Karna å Harmen Ister.
16. Kjælijnjen skujle te kjøbbstajn gå.
17. Majn hajn hed Pær.
18. Fâder Mijkkjel.
19. Marna Hans Pauls.
20. Pyzemyzemåns.
21. Dejn fosta va en træskoskotsk.
22. Far sodd å skrød.
23. Ryskjerketurn.
24. Jå gjijk maj ud i kjømajnsbo.
25. “Smarters viza”.

J. BULMER: Den bornholmske Sandemands-Institution 41
Kongelig Resolution af 20. Juli 1726 55
H. MØLLER: Smaatræk af Bornholms Flora 84
J. A. JØRGENSEN: Lensmænd og Kommandanter paa Bornholm 107


Bind 4, Rønne 1909

H. JOHANSEN: Viser i bornholmsk Mundart 1
Nr. 26. Nilus å Ingelil.
27. Kongijn å Karna.
28. Aneta.
29. Elverhøj.
30. Sjøn Åge å Rosan.
31. Jâ va lidijn horra.
32. Kjælijnjens skrifta.
33. Præstijn å bonens konna.
34. Hâraviza.
35. Jørns a å Håns Nels.
36. Bonijn å Greta.
37. Griskijn å Greta. (a)
38. Griskijn å Greta. (b)
39. Rispijn å Værpællsan.
40. Jâ gjijkj maj a væjn.
41. Hâ-driv-jemm. (a)
42. Hâ-driv-jemm. (b)
43. Hâ-driv-jemm. (c)
44. Hâ-driv-jemm. (d)
45. Ria, ria, rânka. (a)
46. Ria, ria, rânka. (b)
47. Skossters galt.
48. Et Sporrsmål.
19. Bællaviza.
50. Vizzeliroa, mett lijlla barn.
J. BULMER: Bemærkninger om Bornholms Bøndergaarde 41
J. BULMER: En Retssag, Lehandlet paa Hammershus i 1570 62
Journalist K. A. PETERSEN: Om Ibsker Højlyng 74
H. MØLLER: Smaatræk af Bornholms Flora 86
M. K. ZAHRTMANN: Bornholms Tilskikkelser i Christian 4.s sidste Svenskekrig 101
M. K. ZAHRTMANN: Af Samlermappen 175


Bind 5, Rønne 1910

H. JOHANSEN: Viser i bornholmsk Mundart 1
Nr. 51. Vizza roa, âga.
52. Mina stræjnja kåssta pæjnja.
53. Âga te bys me bråga. (a)
54. Âga te bys me bråga. (b)
55. Âga te bys me bråga. (c)
56. Tijllesbonijn.
57. Raddviza.
58. Fesskarasång.
59. Kjælaflikkaraturn.
60. Bordajnsijn.
61. Ståsturn.
62. Bromlan.
63. Pott ijennømm.
64. Långsomma Gjârted.
65. Sjijnmyra-Valsen.
66. Sorri.
67. Æjnkjesorri.
68. Hårajn.
69. Kjælijnjen å bonijn.
70. Præstijn å Torrkjels konna.
71. Kjivaruskijn.
72. Knollijn å Borra.
73. Krågan. (b)
74. Anra majnja — mijn majn. (b)
75. Jâ tæjnte på å gjefta maj. (b)
76. Ijnjed te får.
77. Frajjarna.
78. Pær Månsen.
79. Mijnjes du –?
Kongelig Resolution af 28 Juli 1739 41
C. E. A. SCHØLLER: Fra Rønne Apotheks første Dage 70
H. MØLLER: Smaatræk af Bornholms Flora 84
J. BULMER: Hammershus Birk 108
KARL M. KOFOD: Store dal og Klintløkken i Olsker 150


Bind 6, Rønne 1911

H. JOHANSEN: Viser i bornholmsk Mundart 1
Nr. 80. Vaggeviza.
81. Savsjæra om ejn dâ.
82. Va Gudjemmaklokkarna så.
83. Rakkara-ramsa.
84. Dær va ejngång ejn gâst.
85. Ælna å Jæppa.
86. Høstagjiles-viza.
87a. Sjøkarijn.
87b. Sjøkarijn.
87c. Sjøkarijn.
88. Liden Ælna.
89. Lived hos bønnarna.
90. Vâutehorrijn.
91. En ny, sorrjeli kjærlihedsviza.
92. Hallstøddijn.
93a. En ny å fæzli hosamm jylaautansviza.
93b. En ny å fæzli hosamm jylaautansviza.
94. Te Borrijnholmarna i firåtrøss.
95. En ny viza om bonens Greta, dær ble denakonna.
JOH. BULMER: Om Vildt og Jagtret paa Bornholm især i ældre Tider 41
E. SØEBORG: Frederik den VII’s Besøg paa Christiansø 7-8 Aug. 1851 73
C. BEHREND: En bornholmsk Degn og Digter 81
M. K. ZAHRTMANN: Fra Hedenold til Kristendom. Blade af Bornholms Historie 97
P. HAUBERG: Lilleborg 133


Bind 7, Rønne 1912

MATHIAS BIDSTRUP: Bornholms middelalderlige Kirker Hovedtræk af et Foredrag 1
JOH. BULMER: Kongeborgen i Almindingen (Lilleborg) 22
M. K. ZAHRTMANN: Rønne Latinskole 1512-1912 53
JOHAN KOFOED: Kaptajn O. E. Sonnes Optegnelser 110
P. HAUBERG: Hammershus 139
KARL M. KOFOD: Fiskerlejet Tejn 159


Bind 8, Rønne 1913

JOHAN KOFOED: Kaptajn O. E. Sonnes Optegnelser 1
H. HJORTH: De bornholmske Rundkirkers Alder og OprindeIse 31
JOH. BULMER: Bornholms Privilegier (Skatteprivilegierne) 48
JOH. BULMER: Bornholms Militærvæsen 60
JOH. BULMER: Det bornholmske Militærprivilegium 68
JOH. BULMER: Instruksen af 1817 for Bornholms Kommandant 73
H. HJORTH: De 4 bornholmske Rundkirker 85
M. K. ZAHRTMANN: Billeder fra Bornholms Historie i Tilknytning til Middelalderens Kapeller 128
Meddelelse fra Math. Bidstrup 212


Bind 9, Rønne 1915

JOH. BULMER: Fra Rø Sogn 1
E. SØEBORG: Et Besøg paa Christiansø 28
KARL M. KOfOD: Lidt af Ladegaards Historie gennem halvtredie Hundrede Aar. 46
MATHIAS BIDSTRUP: Bornholms Kirker. Gensvar til Hr. Hjorth 72
H. HJORTH: De bornholmske Rundkirker. I Anledning af
Hr. Professor M. Bidstrups Gensvar 104
MATHIAS BIDSTRUP: Endnu et Gensvar 114
M. K. ZAHRTMANN: Hundemordet i Bolsker – Landsdommer Peder Olsen 117


Bind 10, Rønne 1916

JOHAN BULMER: Kristiansø 1
KARL M. KOFOD: Stavehøl og Kobbeaadalen 35
M. K. ZAHRTMANN: Hans Rømer og Almindingen 49


Bind 11, Rønne 1917

JOHAN BULMER: Hasle Landdistrikt. “Sandflugten” 1
M. K. ZAHRTMANN: Sandflugten paa Bornholm og Peder Jespersen 26
KARL M. KOFOD: To bornholmske Storgaardes Historie 107


Bind 12, Rønne 1918

CARL ANTHONI KOFOED: Familien Madvig .. Et Par nye Led i Stamtavlen l
M. K. ZAHRTMANN: Den skaanske Indvandring paa Bornholm omkring 1680 og Skovrider Hans Olufsen Madvig paa Kobbegaard 11
HENNING JENSEN: Sex Aar i Persker Præstegaard 27
CHR. HEILSKOV: Fortegnelse over Tidsskrifts-Artikler vedkommende Bornholms Historie og Topografi 51
JOHANNES KNUDSEN: Hydrografiske Undersøgelser ved Bornholm 1676-84 71
JOHAN BULMER: Om Kong Erik Menveds BesiddelsestageIse af Bornholm i Aaret 1319 105
P. KOFOED: Undersøgelse af Enkeltheder ved Rønne gamle Kirkes Udstyr 115
Provst BOSTRUP: Rønne Kirkes Nybygning 137
Deklarationer 171


Bind 13, Rønne 1919

M. K. ZAHRTMANN: Det gamle Rønne 1
JOHAN BULMER: Rønne Herred 66
JANUS OLSEN: De bornholmske Udmarksjorder 82
J. PALUDAN: Barndomsminder fra Allinge 133
KARL M. KOFOD: Koefoedgaard i Østermarie 148


Bind 14, Rønne 1922

M. K. ZAHRTMANN: Præsten Povl Ancher 1
H. HJORTH: De middelalderlige Døbefonter paa Bornholm 48
K. A. PETERSEN og M. K. ZAHRTMANN: Nexø Byes Historie 70
K. THORSEN: Bornholmske Byggeskikke i ældre Tider 117
Nogle Breve fra Amtmand E. Vedel 140


Bind 15, Rønne 1924

M. K. ZAHRTMANN: Opdyrkningen af Bornholm igjennem Tiderne 1
JOHAN BULMER: Udsigt over Bornholms Historie 75
HENNING JENSEN: Pastor Sparres Optegnelser fra Christiansø 123
– Et Skandskrift 139
C. J. HAGEMANN: Gamle Originaler 145
M. K. ZAHRTMANN: Hammershuses Tilblivelse – Lilleborgs Undergang 161
H. ZAHRTMANN: Et lille Bidrag til Nexø Bys Historie 170


Bind 16, Rønne 1925

PR. CHRISTIAN FREDERIK: Rejse Iournal ført paa Touren til
Bornholm fra 10. til [28.] Juli 1824 2
JOHAN BULMER: Om Opførelsen af Hammershus og Ødelæggelsen af Lilleborg 110
M. K. ZAHRTMANN: Bornholms Frimænd 120
Bornholms Landsting 160
OTTO SMITH: Bornholmske sognegilder 169


Bind 17, Rønne 1926

M. K. ZAHRTMANN: Landkapitajn Jens Pedersen Kofoed 1
Landkapitajn Niels Gumløs 33
Ridefoged Jens Lavridsen Risom 42
JOHAN BULMER: Beskrivelse over Bornholm udfærdiget
1625 ved Landprovst Jens Pedersen 51
J. V. HERMANSEN: Gamleborg i Almindingen 70
C. J. HAGEMANN: Gamle Originaler 79
ERNST ULDALL: Omkring Mordet i Vestermarie 92
JOHAN BULMER: Sankt Salomons Kapel og Kilde paa Hammeren 116


Bind 18, Rønne 1927

M. K. ZAHRTMANN: Bornholms Forsvarsværker inden Milisens Oprettelse 1613 1
OLAF CARLSEN: Fra Rønne Latinskoles Historie i det 18. Aarh. 45
C. J. HAGEMANN: Gamle Originaler. III. Skipper Jacob Espersen, Nexø 53
ROCKSTROH: “Den bestandige Kommission” paa Bornholm 1742—1802 66
C. A. KOFOED: Meddelelser om Beboerne af den 69. Selvejergaard
Vestre Pilegaard i Klemensker Sogn 103
TH. LIND: De senere Aars Litteratur om Bornholm 144


Bind 19, Rønne 1928

KARL A. GRØNWALL: Bornholms Geologi 1
H. HJORTH: Bornholmske Industrier 15
MATH. BIDSTRUP: Bornholmske Kirker 45
HANS ELLEKILDE: Bornholmske Folkesagn:
1. Bondevedde 51
2. Svensken for Nexø 1645 63
3. Bornholmske Landvættesagn 78
4. Helligdommen 121
H. ZANGENBERG: Bornholmske Gaarde 133
AAGE ROHMANN: Det bornholmske sprog 153
OVE KOEFOED: Oversigt over Bornholms Historie indtil 1660 167
TH. LIND: Træk af Bornholms Historie efter 1660 201
ANDR. HANSEN: Almindingens Grundlæggelse, Lyngens og Sandets Tilplantning 221
AXEL DAM: Træk af Bornholmernes Nationalkarakter 233
C. NEERGAARD: Bornholms Arkæologi 249


Bind 20, Rønne 1929

M. K. ZAHRTMANN: Herredskapitajn Esper Jørgensen. 1
M. K. ZAHRTMANN: Mænd fra 1658 12
M. K. ZAHRTMANN: Malkværnen i Sagn og Historie 32
MARIUS KRISTENSEN: Bornholms runeindskrifter 50
S. A. ANDERSEN: Klipperevnen ved ManteItaarnet paa Hammershus 59
C. A. KOFOED: Meddelelser om Beboerne paa Vestre Pilegaard 63
PETER THORSEN: Bornholmske Langvolde 101
J. V. V. HERMANSEN: Bornholm (Navnets Oprindelse og Alder) 122
C. J. HAGEMANN: Gamle Originaler 131
A. JENSEN: To Lakuner (Dagbogsoptegnelser af Løjtnant Bech) 141


Bind 21, Rønne 1932

K. THORSEN: De bornholmske Stubmøller 1
AUGUST F. SCHMIDT: Gaarddrønten 16
M. K. ZAHRTMANN: Optegnelser om Almegaard i Knudsker Sogn 23
M. K. ZAHRTMANN: Borringholms gamle Herredsfogedgaarde 37
M. K. ZAHRTMANN: Admiraltogtet til Borringholm 1683 43
INGER MARGRETHE BOBERG : Bornholms gravhøje i sagnoverleveringen 54
TH. THAULOW: Befæstningsanlæggene paa Christiansø og Frederiksø 97
HANS ELLEKILDE: Kampen i Malkværnskansen den 9. Juni 1645 99
ELLEN NOACK: Bornholmskens Stilling blandt de nordiske Sprog 127
TH. LIND: Fra Bornholms Museum 151


Bind 22, Rønne 1934

Forfatteren AUGUST F. SCHMIDT: Pastor Jacob Peter Prahl og hans Agerdyrknings Catechismus 1
Pastor emeritus ERH. QVISTGAARD: Degnelønnen paa Bornholm 1579 10
Toldkasserer F. TEIST: En Grundstødning paa Bornholm i Aaret 1899 13
Rigsdagsstenograf cand. mag. P. K. STIBOLT : E. V. Th. Teinnæs 17
Avlsbruger PETER THORSEN: Nogle usædvanlige Helleristninger 23
Avlsbruger PETER THORSEN: Lidt mere om de bornholmske Langvolde 28
Rigsdagsstenograf P. K. STIBOLT: Samtidige Beretninger og eftertidige. Kampen i Madvigen 9/6 1645 33
Intendant J. P. KUHRE: Spøgeri, en Samtale 43
Intendant J. P. KUHRE: Pær Pæj. Et Æventyr 48
cand. mag. GUNNAR KNUDSEN: En Jordebog fra Svensketiden 52
mag. art. AAGE ROHMANN: Bornholmske horisontalmøller 57
Fredningerne i Paradisbakkerne. 1932 og 1934 75
Sognepræst OVE HARTVIGSEN: Præsten J. P. Koefoeds Optegnelser om Poulsker 84
En ægteskabelig Konflikt 102
mag. art. AAGE ROHMANN: Bonavedde 105
Avlsbruger PETER THORSEN: Blandinger 114
cand.mag. JOHAN HVIDTFELDT: Bornholms Handelsflaade i 1688 119
Lektor TH. LIND: Fra Bornholms Museum 121


Bind 23, Rønne 1935

Departementschef K. H. KOFOED: Bornholms politiske Historie fra 1848 til vore Dage 1
Indledning 1
1ste Afsnit 1848-49. (Den grundlovgivende Rigsforsamlings Tid.) 3
1. De almindelige politiske Forhold 3
2. Forholdene paa Bornholm 5
3. Valget den 5. Oktbr. 1848 10
4- Personerne; biografiske Data 19
(Gaardejer A. Sten der 19, Provst C. A. With 20, Prokurator Chr. Fog 21,
Gaardejer og Garver Th. Wulff 23, Professor J. N. Madvig 24•)
5. Sten der og Madvig i Rigsdagen 26
6. Suppleringsvalget i Aakirkeby den II I Il. 1849 30
7. Orla Lehmann og Aakirkebykredsen 34
8. Pastor Marckmann og hans Virksomhed som Rigsdagsmand
for Bornholm 36
9. Den grundlovgivende Rigsdag slutter 45
2det Afsnit 1849-52. (Den første Rigsdagsperiode under Junigrundloven.) 47
1. Den politiske Stilling efter Grundlovens Vedtagelse 47
2. Valgene paa Bornholm i December 1849 49
3. Personerne; biografiske Data 68
(Toldkasserer H. F. J. Heggelund 68, Major H. M. Koefoed 69,
Amtmand L. V. H. Krabbe 72, Pastor C. A. Meyn 75, Kaptajn
H. P. Rasch 77, Overlærer H. H. Lefolii 79, Købmand J. M. Nansen 80.)
4. De bornholmske Rigsdagsmænd Heggelund, Koefoed
og Krabbes Virksomhed i Rigsdagen 1850-51 82
5. Suppleringsvalget i Rønne den 19/9 1851 122
6. Personerne; biografiske Data 132
(Urmager J. Findanus Petersen 133, Toldinspektør Chr. Terp 136,
Gaardejer H. K. Jespersen 138, Adjunkt M. Brandt 139.)
7. Rigsdagsmændene Findanus Petersens, H. M. Koefoeds og Krabbes Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1851-52 140
Bilag 1. Bornholmske Rigsdagsmænd 175
Bilag 2. Bornholmske Rigsdagsvalg 1848-1935 176
1. Valgene til den grundlovgivende Rigsdag 176
2. Folketingsvalg i I. Kreds (Rønne) fra 1849-1918 177
3. Folketingsvalg i 2. Kreds (Aakirkeby) fra 1849-1918 180
4. Folketingsvalgene i Bornholms Amt fra 1920- 1935 184
5. Landstingsvalgene i Bornholms Amt fra 1849-1 928 189
Departementschef K. H. KOFOED: Amtmand Krabbes Afskedigelse 194
Forfatteren AUGUST F. SCHMIDT: Forfatteren Jakob Hansen 204
Gymnasiast OLE KLINDT – JENSEN: En Stenalderboplads i Grisby 212
Lektor TH. LIND: Fra Bornholms Museum 219


Bind 24, Rønne 1936

Departementschef K. H. KOFOED: Bornholms politiske Historie fra 1848 til vore Dage 1
3die Afsnit 1852-62. (Kampen om Helstat eller Ejderstat;
Reformlovgivning i Kongeriget) 1
1. Den almindelige Politik ved Valget 1852 1
2. Valget paa Bornholm den 4/8 1852 2
3. Personerne; biografiske Data. 12
(Pastor Caspar Frederik Gram 12; Kaptajn Ole Edvard
Sonne 13, Købmand J. L. Balle 20.)
4. Rigsdagssamlingen 1852 – 53 21
5. Folketingsvalget paa Bornholm den 26. Februar 1853 23
6. Rigsdagsvalgene paa Bornholm i Maj og Juni 1853 35
7. Rigsdagsmændene Findanus Petersen, Gram, O. E. Sonne og Krabbes Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1852-53 41
8. Den politiske Udvikling under Ministeriet Ørsted (21/4 53 -12/12 54) 61
9. Rigsdagsmændene Findanus Peters-en, O. E. Sonne og Krabbes Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1853-54 64
10. De politiske Forhold paa Bornholm før og under Valget den 1/12 1854 86
11. Dansk Politik fra Ministeriet Ørsted tit Fællesforfatningen af 2/10 1855 93
12. Rigsdagsmændene Findanus Petersen, O. E. Sonne og Krabbes Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1854-55 94
13. Rigsdagsvalgene paa Bornholm i Juni 1855 111
14. Den overordentlige Rigsdagssamling 1855 118
15. Dansk Politik fra Ministeriet Bang til Halls 1′ Ministerium(1855-58) 123
16. De bornholmske Rigsdagsmænd Findanus Petersen, Gram og Krabbes Virksomhed i Samlingen 1855-56 124
17. Bornholm og Valgene til Rigsraadet i 1856; andre Forhold af offentlig Interesse i disse Aar 132
18. De bornholmske Rigsdagsmænd Findanus Petersen, Gram og Krabbes Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1856-5 7 138
19. Suppleringsvalgene paa Bornholm i 1857 146
20. Personerne; biografiske Data 150
(Philip Rasch Dam 150, Pastor Christian Frederik Mossin 167,
Amtmand Julius Henrik Wegener 168, Redaktør M. Wolff 170.)
21. De bornholmske Rigsdagsmænd Findanus Petersen, Dam og Mossins Virksomhed i Rigsdagens 9′ ordinære Samling (1857) 172
22. Folketingsvalgene paa Bornholm i 1858 178
23. Personerne; biografiske Data 181
(Lucianus Hansen Kofod 181, Lærer P. R. Siersted 192)
24. Dansk Politik i Rigsdagsperioden 1858-61 193
25. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Dam og Mossins Virksomhed i Rigsdagssamlingen 188 195
26. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Dam og Mossins
Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1859-60 204
27. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Dam og Mossins Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1860-61 214
28. Folketingsvalget paa Bornholm i 1861 222
29. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Dam og Mossins Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1861 227
30. Suppleringsvalget den 12/9 1862 232
31. Personerne; biografiske Data 236
(Amtsforvalter N. L. C. Jensen 236, By- og Herredsfoged F. H. Jørgensen 238,
Byfoged C. V. Bjørnsen 239)
Lektor T H. L I N D: Fra Bornholms Museum 240


Bind 25, Rønne 1937

Departementschef K. H. KOFOED: Bornholms politiske Historie fra 1848 til vore Dage 1
4de Afsnit 1862-75. (Fra Novemberforfatningen til Ministeriet Estrup.) 1
1. Dansk Politik i Frederik den 7’s 2 sidste Regeringsaar 1
2. Forholdene paa Bornholm 1862-63 2
3. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Dam, og O. E. Sonnes Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1862-63 9
4. Landstingsvalget paa Bornholm den 20. Juni 1863 22
5. Fra, Kongeskiftet til Wienerfreden 26
6. Bornholm og Krigen 1864 28
7. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Dam og Sonnes Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1863-64 36
8. Valgene paa Bornholm i 1864 59
9. Personerne; biografiske Oplysninger 70
(Andreas Larsen Hjorth 70. Hans Christian Lohmann 73. Peter Julius Bohn 74.)
10. Grundlovskampen 1864-66 75
11. De bornholmske Rigsdagsmænd Hjorth, Dam og Sonnes Virksomhed
i Rigsforsamlingerne 1864-65 78
12. Valgene paa Bornholm i 1865 til Rigsraadets Folketing 85
13. De bornholmske Rigsdagsmænd Dam og Sonnes Virksomhed  i Rigsdagssamlingen 1865-66; Udmarkssagens Løsning 97
14. De bornholmske Rigsdagsvalg i Juni 1866 119
15. Rigsdagsvalgene paa Bornholm i Oktober 1866 128
16. Personerne; biografiske Data 139
(Morten Edvard Fallesen 139. Postekspeditør Peder Larsen 142.
Lærer Esper Hansen Bohn 142. Lærer Jens Peter Knudsen 144.)
17. Dansk Politik fra 1866-70 144
18. De bornholmske Rigsdagsmænd Fallesen, Dam og Sonnes Virksomhed i Samlingen 1866-67 146
19. De bornholmske Rigsdagsmænd Fallesen, Dam og Sonnes Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1867-68 166
20. De bornholmske Rigsdagsmænd Fallesen, Dam og Sonnes Virksomhed l Samlingen 1868-69 179
21. Folketingsvalget paa Bornholm i September 1869 185
22. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Dam og Sonnes Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1869-70 194
23. Dansk Politik under Ministerierne Holstein-Holsteinborg og Fonnesbech (1870-75) 210
24. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Dam og Sonnes Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1870-7 215
25. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Dam og Sonnes Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1871-72 24
26. Folketingsvalget paa Bornholm i September 1872 245
27. Personerne; biografiske Data 267
(Hans Christian Sonne 267. K. P. Korsgaard 268. Markus Joachim Landschoff 271.
Hans Christian Dam 273. Peder Kjellerup Algreen 273.)
28. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Dam og Sonnes Virksomhed l Rigsdagssamlingen 1872-73 274
29. Folketingsvalget paa Bornholm i November 1873 286
30. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Dam og Sonnes Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1873-74 299
31. Landstingsvalget m. v. paa Bornholm i 1874 318
32. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Dam og
Fallesens Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1874-75 325
Docent fil. dr. GUNNAR EKHOLM: Bornholms fynd av romerska importvaror 333
stud. mag. OLE KLINDT – JENSEN: Ertebøllekultur paa Frennemark 345
Lektor T H. LIND: Fra Bornholms Museum 353


Bind 26, Rønne 1938

Lektor T H. LIND: Rektor M. C. Koefoed
Departementschef K. H. KOFOED: Bornholms politiske Historie
fra 1848 til vore Dage 1
5te Afsnit 1875-94 (Estrups Periode) 1
1. Dansk Politik i Ministeriet Estrups to første Aar (1875-77) 1
2. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Dam og Fallesens Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1875-76 3
3. Bornholmsk Politik 1875-76; Folketingsvalget 25/4 1876 13
4. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Dam og Fallesens Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1876-77 24
5. Dansk Politik 1877-81 25
6. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Dam og Fallesens Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1877-78 8
7. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Dam og Fallesens Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1878-79 32
8. Bornholmsk Politik 1877-79. Folketingsvalget i 1879 34
9. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Dam og Fallesens Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1879-80 53
10. De bornholmske Rigsdagsmænd Lucianus Kofod, Blem, Dam og Fallesens Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1880-81 62
11. Bornholmsk Politik 1879-81; Folketingsvalgene i Maj og Juli 1881 71
12. Personerne; biografiske Data 87
(M. P. Blem 87. Christian Aarøe 100. M. M. Smidt 103. N. A. Koefoed 107.
H. C Koefoed 108. R.Th. Hoff 109. Anders Grønlund 110.)
13. Visnepolitikkens Aar (1881-85) 110
14. Kampaarene 1885-87 115
15. De bornholmske Rigsdagsmænd Blem, Dam og Fallesens Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1881-82 119
16. Landstingsvalget paa Bornholm i 1882 130
17. Personerne; biografiske Data 141
(M. P. Jensen I4I. Herman Munch 146. G. L. Selchau 147.
Ludvig Lund 148. Niels Ingvard Jensen 150)
18. De bornholmske Rigsdagsmænd Blem, Dam og M. P. Jensens Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1882-83 og 1883-84 154
19. Bornholmsk Politik 1883-84; Folketingsvalget 25/6 1884 167
20. Personerne; biografiske Data 192
(H. E. Sode 192. K. G. Brøndsted 193. J. S. Lütken 195.
V. J. Skrydstrup 197. J. H. Stub 197. M. E. Kirketerp 199.)
21. De bornholmske Rigsdagsmænd Blem, Dam og M. P. Jensens
Virksomhed i Rigsdagssamlingerne 1884-85, 1885-86 og 1886-87 201
22. Bornholmsk Politik 1884-87; Folketingsvalget 28/1 I887 207
23. Personerne; biografiske Data 232
(A. V. Øllgaard 232. N. P. Møller 234)
24. Fra Visnepolitik til Forligspolitik (1887-90) 235
25. De bornholmske Rigsdagsmænd Blem, Dam og M.P. Jensens
Virksomhed i Rigsdagssamlingerne 1887-88, 1888-89 og 1889-90 237
26. Bornholmsk Politik 1887-90; Folketingsvalget 21/1 1890 255
27. Landstingsvalget paa Bornholm 30/9 1890 278
28. Reformpolitik og storpolitisk Forlig (1890-94) 285
29. De bornholmske Rigsdagsmænd Blem, Dam og M. P. Jensens
Virksomhed i Rigsdagssamlingerne 1890-91 og 1891-92 288
30. Bornholmsk Politik 1891-92; Folketingsvalget 20/4 1892 302
31. De bornholmske Rigsdagsmænd Blem, N. Ingv. Jensen og
M. P. Jensens Virksomhed i Rigsdagssamlingerne 1892-93 og 1893-94 326
32. Bornholmsk Politik 1893-94 338
33. Personerne; biografiske Data 348
(Marcus Hansen 348. Fr. Joh. Petersen 348. K. R. Stenbæk 349.
S. P. Jensen 352• Johan Bøgeskov 353.)
Lektor TH. LIND: Fra Bornholms Museum 357


Bind 27, Rønne 1940

Realskoleforstander A. JENSEN: M. K. Zahrtmann in memorIam IX
Departementschef K. H. KOFOED: Bornholms politiske Historie fra 1848 til vore Dage 1
6te Afsnit 1894-1913. (Venstrereformpartiets Periode.) 1
1. Dansk Politik fra Forliget til Systemskiftet (1894-1901) 1
2. De bornholmske Rigsdagsmænd Blem, N. Ingv. Jensen og
M. P. Jensens Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1894-95 6
3. Bornholmsk Politik 1894-95; Folketingsvalget 9/4 1895 14
4. De bornholmske Rigsdagsmænd Blem, N. Ingv. Jensen og M. P. Jensens Virksomhed i Rigsdagssamlingerne 1895- 96, 1896-97 og 1897-98 25
5. Bornholmsk Politik 1895-98; Folketingsvalget paa Bornholm i 1898 45
6. Landstingsvalget paa Bornholm i 1898 60
7. De bornholmske Rigsdagsmænd Blem, Ingv. Jensen og H. M. Kofoeds Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1898-99, 1899-1900 og 1900-01 66
8. Bornholmsk Politik 1899-1901; Folketingsvalget paa Bornholm i 1901 86
9. Personerne; biografiske Data 98
(Peter Dam 98. H. M. Kofoed 106. Hans Hansen 109. Anthon Jensen, Kratlund, 110. Th. Smit 112.)
10. Socialdemokratiets Start og første Arbejdsaar paa Bornholm 114
11. Dansk Politik under Ministeriet Deuntzer (1901-05) 122
12. De bornholmske Rigsdagsmænd Blem, Ingv. Jensen og H. M. Kofoeds Virksomhed i Rigdagssamlingerne 1901-02 og 1902-03 126
13. Bornholmsk Politik 1901-03; Folketingsvalget paa Bornholm i 1903 132
14. De bornholmske Rigsdagsmænd Blem, Ingv. Jensen og H. M. Kofoeds Virksomhed i Rigsdagssamlingerne 1903-04 og 1904-05 149
15. Bornholmsk Politik 1903-04 160
16. Dansk Politik under Ministeriet J.C.Christensen (1905-08) 165
17. De bornholmske Rigsdagsmænd Blem, Ingv. Jensen og H. M. Kofoeds Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1905-06 169
18. Bornholmsk Politik 1905-06; Folketings- og Landstingsvalget paa Bornholm i 1906 172
19. De bornholmske Rigsdagsmænd Blem, Ingv. Jensen og P. Lund Koefoeds Virksomhed i Rigsdagssamlingerne 1906-07 og 197-08 192
20. Bornholmsk Politik 1907-08 199
21. Dansk Politik under Ministerierne Neergaard, Holstein-Ledreborg og Zahle (1908-10) 205
22. De bornholmske Rigsdagsmænd Blem, Ingv. Jensen og P. Lund Koefoeds Virksomhed i Rigsdagssamlingen 1908-09 210
23. Bornholmsk Politik 1908-09; Folketingsvalget paa Bornholm i 1909 211
24. De bornholmske Rigsdagsmænd Hauge, N. Ingv. Jensen og P. Lund Koefoeds Virksomhed i den overordentlige Samling 1909 og i Rigsdagssamlingen 1909-10 221
25. Bornholmsk Politik 1909-10; Folketingsvalget paa Bornholm i 1910 225
26. Personerne; biografiske Data 238
(L. B. Bruel 238. N. C. Koefoed 240. P. Lund Koefoed 242. Niels Nielsen 246. C. N. Hauge 249. Magnus Mortensen 257. J. N. Jørgensen 259. H. V. Maegaard 260.
H. C. Jespersen 265. K. A. Petersen 268. Rasmus Madsen 274. H. L. Lærkesen 275. Adolf Sonne 277. K. H. Kofoed 277.)
Efterskrift 285
Lektor TH. LIND: Fra Bornholms Museum 286


Bind 28, Rønne 1943

Fuldmægtig V. SVENDSEN: Østerlarsker Slægter VII
Fælleslinien 1
Damaskegaardslinien 5
Krogegaardslinien 8
Slettegaardslinien 19
Melstedgaardslinien 35
Elleskovsgaardslinien 51
Krogegaard 69
Melstedgaard 73
Damaskegaard 78
Elleskovsgaard 8 1
Slettegaard 89
Andre Slægtsgaarde (Sandegaard, Strandbygaard, Kjeldsebygaard, Lensbjerregaard) 92
En Ligprædiken 94
En Beretning 96
Alfabetisk Personregister. Mænd 99
» » Kvinder 107
Forkortelser m. m. 115
Amtsskolekonsulent O. A. NIELSEN: Blade af Østermarie Udmarks Historie 117
Fhv. Stationsforstander C. KRAGH: Omkring to bornholmske Renaissance-Ligstene 133
Fhv. Stationsforstander C. KRAGH: Kvartermester Lars Nielsen 143
Lektor TH. LIND: Foreningen Bornholm i 35 Aar 159


Bind 29, Rønne 1942

Løjtnant E. F. STAGGEMEIER: Om Fæstningen Christiansø 1
Fhv. Driftsbestyrer V. KOLBYE: En Rejse til Bornholm for 125 Aar siden 33
Assistent C. V. CHRISTOFFERSEN: Postbefordringen
til Bornholm i forrige Aarhundrede 39
Intendant J. P. KUHRE: Gross 64
Maskinmester KR. KURE: En ukendt Slægts gren stammende fra
Sognepræsten Rasmus Jensen Marcher 71
Redaktør ANTON KJØLBY: Jacob Abrahamson 74
Fabrikant H. HJORTH: Den bornholmske Slægt Wolfsen 109
Fabrikant H. HJORTH: Optegnelser om Slægten Hjorth fra Pedersker 153


Bind 30, Rønne 1945

Provst AXEL RASMUSSEN: Østerlarsker Sogns Gaardejere VII

Indledning 1
Lensgaard 5
1. Sg. Krogegaard 6
2. » Melstedgaard 7
3. » Damaskegaard 8
4. » Riemandsgaard 10
5. » Nørregaard 11
6. » Sandegaard 12
7. » Fløjlegaard 13
8. » Agerbygaard 15
9. » Hullegaard 16
10. » Gamlevælde 17
11. » Gamlevælde 18
12. » Gamlevælde 19
13. » Gamlevælde 20
14. »” Over-Sandegaard 21
15. » Loftsgaard 23
16. » Strandby 24
17• » Strandby 24
18.» »Strandby 26
19. » Keldseby 27
20. » Keldseby 28
21. » Keldseby 30
22. » Keldseby 31
23. » Keldseby 33
24. » Keldseby 34
25. » Sg. Glasergaard 36
26. » Bækkegaard 37
27. » Risegaard 38
28. » Risenholm 39
29. » Lillegaard 41
30. » Risenlund 43
31. » Dalegaard 44
32. » Bakkegaard 45
33. » Søndregaard 47
34. » Lynggaard 48
35. » Aspesgaard 50
36. » Pilegaard 51
37. » Møllegaard 53
38. » Aagaard 53
39. » Hjortegaard 55
40. » LI. Spagergaard 58
41. »St. Spagergaard 60
42. » Egeskovsgaard 61
43. » Elleskovsgaard 63
44. » Kroggaard 64
45. » Holsegaard 66
46. » Løkkegaard 68
47. » Knarregaard 68
48. » Stangegaard 69
49. » Kirseløkke 71

1.Vg. Nygaard 72
2. » Kobbegaard 74
3. » Pæregaard 76
4. » Raagelundsgaard 78
5. » Lensbjærgegaard 80
6. » Slettegaard 82
7. » Gadegaard 83
8. » Dammegaard 84
9. » Vestergaard 85
10. » Kanterlængen 86
11. » Kirkebogaard 88
12.Vg. Tornegaard 90
13. » Søgaard 91
14. » Ødegaard 92
15. » Hallegaard 94
16. » Sigtegaard 96
17. » Bobbegaard 97
18. » Bakkegaard 98
19. » Louegaard 100
20. » Bjerregaard 101
21. » Heslegaard 103
22. » Rodholmsgaard 104

mag. scient. KNUD DREYER JØRGENSEN: Om Aluntilvirkning paa Bornholm, belyst ved Dokumenter i Rigsarkivet 107
Maskinmester KR. KURE: Slægten Poul Hansen Ancher 137
Forfatteren AUGUST F. SCHMIDT: Fra det gamle Hyrdeliv 143
Lektor ARNE LARSEN: Fortegnelse over Bøger og Afhandlinger om Bornholms Zoologi 151


Bind 31, Rønne 1947

INGVARD OLSEN: Træk af Bornholms Militærvæsens Historie i det 19. Aarhundrede 9
fhv. Stationsforstander CHR. KRAGH: Da M. K. Zahrtmann fortalte »julehistorier« 61
cand. mag. ELLEN HANSEN: »De bornholmske Skove gennem Tiderne 81
Gamle Moser 81
Skovene 83
Sandflugten eller Sandflugtsskoven 88
Plantagerne 90
Almindingen 94
Forfatteren AUGUST F. SCHMIDT: Carl Ploug og Christiansø 107
afd. Pastor ERH. QVISTGAARD: Spredte Optegnelser fra Aaker gamle Kirkebog 111
Lektor TH. LIND: Foreningen Bornholms Ejendom i Rø 117
afd. Avlsbruger PETER THORSEN: Smaastykker.
1. Den gamle bornholmske Gaard 117
2. Er bornholmsk Kultur en Sømandskultur? 137
3. Lidt om Farvning i gamle Dage 138
TH. LIND: Bornholms Museum 1939-47 141


Bind 32, Rønne 1949

Maleren HOLGER KAPEL: Foreløbig beretning om nye mikrolitfund paa Bornholm 9
Forfatteren ANTH. FUGLSANG: Sandflugten paa Bornholm og dens Dæmpning 21
Mag. art. OLE KLINDT -JENSEN: En ny gravform fra Bornholms ældre jernalder 115
Forfatteren AUGUST F. SCHMIDT: Randbemærkninger til Bornholms Historie 121
1. Bornholms Moser S. 121. 2. Helleristninger og Sagnsten 121.
3. Folkesagn 124. 4. Gårddrønten 125. 5. Blod-Egil og Knytlinga-Saga 126. 6. Bornholmske Sognegilder 128.
7. Det bornhlhmske Fadervor S. 130. 8. P. C. Trandberg S. 132.
Adjunkt ELLEN HANSEN: Historiske Optegnelser om Trævæksten paa Bornholm 135
Avnbøg S. 135. Ask S. 137. Eg S. I39. Brændevinsege S. 154

Bind 33, Rønne 1953

Konservator HANS HELBÆK: Sæddodder og Korn paa Bornholm i det 13. Aarhundrede 9
Museumsinspektør HENNING HENNINGSEN: Kirkeskibe på Bornholm 17
Forfatteren ANTH. FUGLSANG: Fra det 18. Aarhundrede 29
1.Omkring Frederiks Stenbrud S. 29. 2. Bortforpagtning af Kongens
Jagt paa Bornholm S. 33. 3. Amtsforvalterens Oppebørsel af Landgildekorn S. 35. 4. Luskeri i den højeste Civiladministration S. 36.
5. Bornholms Indvaanere takker Kongen S. 38.
Forfatteren AUGUST F. SCHMIDT: Bornholms Stednavne 41
Adjunkt J. NIELSEN: Stednavnet Tassen 49
Adjunkt ELLEN HANSEN: Historiske Optegnelser om Trævæksten
paa Bornholm 55
Bøgen S. 55. Lind S. 64. Birk S. 67. El S. 71. Pil S. 72. Røn S. 74.
Elm S. 78. Asp. S. 80. Kirsebærtræ S. 81. Løn S.82. Hassel S. 84.
Tjørn S. 84. Berberis S. 86. Hyld S. 87. Fyr S. 87. Ene S. 89.
Lærk S. 91. Gran S. 94. Ædelgran S.96. Litteraturfortegnelse S. 104.
Tilføjelser og Rettelser S. 105.
Ekspeditionssekretær H. F. GARDE: Brev fra Sekondløjtnant H. G. F. Garde til Thea Hoffmann, Rabekkegaarden 107
TH. LIND: M. K. Zahrtmanns fynd sprog 115
C. V. RIIS: Minder fra Klemensker Sogn 1852-1874 119
TH. LIND: To undentagskontrakter 135
TH. LIND: Bornholms sidste stubmøller 143
Vedtægter for Foreningen »Bornholm« 152
TH. LIND: Bornholms historiske Samfund 155
Love for Bornholms historiske Samfund 156


Bind 34, Rønne 1955

Forfatteren AUGUST F. SCHMIDT: Bornholmsk Bondeliv 7
Forord 9
Indledning 11
Det daglige Arbejde 19
Avlsredskaber 20
Agerdyrkning 24
Husdyr 28
På Lyngen 36
Brændsel 39
Høst 45
Tærskning 54
Fra de gamle Bygninger 56
Kvindernes Arbejde 64
Mad og Drikke 66
Arbejder vedrørende Fødens Fremskaffelse 71
Fra Gårdbrug og Husmandshjem 77
Daglejere og Tyende 84
Fattigfolk 87
Årets Fester 89
Livets Højtider 101
Folkeoplysningen 110
Forkortelser i Noterne 114
Personnavneregister 115
Stednavneregister 116
Sagregister 117
Fuldmægtig V. SVENDSEN: P. N. Skovgaard og hans Bornholmsbeskrivelse 121
Overlærer H. K. LARSEN: Et bornholmsk stednavn 147
Adjunkt J. NIELSEN: Gudernes hjem og troldens hule 151
Civilingeniør J. KLINDT-JENSEN og lektor TH. LIND: Bornholms historiske Samfund 159


Bind 35, Rønne 1957

Dr. phil. & scient. HANS SCHLESCH: Optegnelser over Slægten Siersted 1
Cand. mag. H. A. KOEFOED: Bidrag til belysning af Holger Drachmanns
Bornholmsbesøg 33
Magister AAGE ROHMANN: Amtmand Urnes Bornholmsbeskrivelse 1745 51
Magister AAGE ROHMANN: Bornholms Øe og Amt 65
Magister AAGE ROHMANN: Fortægnelse paa Bordingholmske Ord og Talemaader 94
Kontorchef G. L. DAM: Limensgadefabrikkens Historie 111
Overlærer H. K. LARSEN: Egla-Enge 237
Civilingeniør J. KLINDT-JENSEN: Bornholms historiske Samfund 239


Bind 36, Rønne 1958

Havearkitekt JOHANNES THOLLE: Bornholmske haver og havedyrkning
gennem vexlende tider 7
AGNES HANSEN: Ruts kirke og Rønne 73
Konservator HANS HELBÆK: Korndyrkningens udvikling på Bornholm 117
Maleren HOLGER KAPEL: Bag-å »Marienlyst« 131
Museumsinsp. dr. phil. OLE KLINDTJENSEN: Udgravninger på Bornholm 1816-24 145
Bornholms historiske Samfund: Medlemsfortegnelse 1958 171
Bornholms historiske Samfund: Referat af generalforsamlingerne 1957 og 1958 182


Bind 37, Rønne 1960

Toldkontrollør V. K. HELLESEN: Bidrag til oplysning om ridder Caspar Henrik Wolffsen, Rønne 7
Kontorchef V. SVENDSEN: Forfatteren Carl Peter Dick 19. September 1818-20. September 1863 37
Førstelærer H. K. LARSEN: Nogle bornholmske stednavne 45
Fru O. NIELSEN: Om spøgeri i gamle tider 53
Adjunkt J. NIELSEN: Ertholmene 61
Adjunkt J. NIELSEN: Kætilbiorn 63
Lektor TH. LIND: Optegnelser af sognepræst Jørgen Kofoed 71
Lektor H. A. KOEFOED: Ruts kirke og Rønne. Nogle forbehold 77
Lektor H. A. KOEFOED: Er der et Rønnemål? 83
Danske Magazin. I. 1745. S. 125: Fortegnelse paa adskilligt, som sig paa Boringholm haver tildraget fra 1602. til 1687. Ved TH. LIND 91
Ingeniør J. KLINDT-JENSEN: Henrik Lock og Kirsten Nielsdatters dom 97
Om en Dampskibsforbindelse mellem København og Bornholm 105
ESTHER IVERSEN: Litteratur om Bornholm 117
PETER THORSEN: Lidt om min Barndom og Ungdom 129
Bornholms historiske Samfund 141


Bind 38, Rønne 1961

Forord 9
Bornholms Amt 11
Bornholms Amtsprovsti 11
Bornholms Provsti 11
Bornholms Vestre Provsti 14
Sp. Rønne 15
Hjpr. Rønne 16
Kat. Rønne 16
Sp. Rønne-Knudsker 17
Res. Kpl. Rønne-Knudsker 26
K. Kpl. Rønne-Knudsker 30
Res. Kpl. Rønne-Sp. Knudsker 31
Pr. Bornholms Vestre Valgmenighed 33
Sp. Knudsker 34
Sp. Nyker 34
Sp. Vestermarie 42
Sp. Nylarsker 48
Sp. Nylarsker-Vestermarie 51
Sp. Hasle 53
Sp. Hasle-Rutsker 54
Sp. Allinge 63
Pr. Hammershus Slot 64
Sp. Klemensker 64
Sp. Olsker m. Tejn 71
Sp. Olsker-Allinge 71
Sp. Rutsker 80
Sp. Rø 80
Bornholms østre Provsti 86
Sp. Østerlarsker-Gudhjem 87
Sp. Østermarie 94
Sp. Ibsker-Svaneke 103
Sp. Christiansø 112
prv. Skolelærer Christiansø 118
Sp. Aaker 121
Pr. Aaker St. Jørgens Kapel/Spidlegaard 129
Sp. Neksø 129
Pr. Bornholms østre Valgmenighed 131
Sp. Bodilsker 132
Sp. Bodilsker-Neksø 133
Sp. Pedersker 141
Sp. Povlsker 148
Pr. Bornholms Valgmenighed 154
prv. Medhj. Bornholms Valgmenighed 156
Frimenighedspr. Bornholm 158
Forkortelser 167
Personregister 169
Bornholms historiske Samfund 159
Litteratur om Bornholm 1960-61 161


Bind 39, Rønne 1965

Indholdsfortegnelse ordnet efter forfatterne samt personregister 1
Indholdsfortegnelse ordnet efter personregister 13


Bind 40, Rønne 1966

Forkortelser 158
Forord 159
I. Fortegnelse over artiklerne ordnet efter forfatternes navne 161
II. Personregister Bind 39, side 13
III. Sag- og stedregister 167
IV. Liste over berigtigelser 243
V. Gårdfortegnelse 248