Foreningens love

Vedtægter for Bornholms Historiske Samfund

1. Foreningens navn er »Bornholms Historiske Samfund«.

2. Foreningen har til formål at vække og bevare interessen for Bornholm og dens fortid. Foreningen udsender et årsskrift »Bornholmske Samlinger« med afhandlinger om bornholmske forhold eller undtagelsesvis selvstændige værker om Bornholm.

3. Enhver interesseret kan blive medlem ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

4. Foreningen afholder generalforsamling hvert år i august eller september måned. Dato for generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside senest 1. maj. En uge før generalforsamlingens afholdelse annonceres tid og sted i øens dagblad. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og dens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

5. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 9 medlemmer for 2 år, således at der hvert år afgår skiftevis 4 og 5 medlemmer, første år ved lodtrækning. I denne bestyrelse tilstræbes det, at hvert af øens herreder er repræsenteret med mindst et medlem. – Samtidig vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

6. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand, der også er sekretær. Bestyrelsen vælger desuden kasserer, redaktør og web-redaktør, der ikke behøver at være medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen vælger et forretningsudvalg på 5 medlemmer, hvor formand og næstformand er fødte medlemmer. Formanden, eller i tilfælde af dennes forfald næstformanden, har tegningsret for foreningen.

7. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves i begyndelsen af året.

8. Modtageren af Bornholms historiske Samfunds ærespris »Bornholmerprisen« skal være indstillet af en enstemmig bestyrelse.

9. I tilfælde af foreningens opløsning overgår evt. aktiver til Bornholms Museum.

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 8. september 2007 (med ændring 3. september 2016 og 2. september 2017)