Stednavneudvalgets arbejdspapirer

Arbejdskort til Stednavneudvalgets arbejde - her udsnit af Poulskers sognekort

Arbejdskort til Stednavneudvalgets arbejde – her udsnit af Poulskers sognekort

På Bornholms Museum og på Ø-arkivet ligger kopier af Stednavneudvalgets arbejdspapirer og kort. De er affotograferet og findes på denne side i pdf-format.  Bornholms Historiske Samfund udgav i samarbejde med Stednavneudvalget et to binds værk “Bornholmske Stednavne” i  1952, som også er genudgivet digitalt.

Stednavnebogen er uundværligt arbejdsredskab for lokalhistorikeren, men det er imidlertid være vanskeligt at lokalisere stederne, da der sjældent  angives hvor i sognet man skal finde stedet. Ved at kikke i arbejdes forundersøgelseslister og kortmateriale kan man være heldig at finde gode oplysninger.

Allinge Sandvig

Bodilsker sogn

Christiansø

Gudhjem

Hasle

Ibsker sogn

Klemensker sogn

Knudsker sogn

Nexø

Nyker sogn

Nylars sogn

Olsker sogn

Pedersker sogn

Poulsker sogn

Rutsker sogn

Rø sogn

Rønne landsogn

Svaneke

Vestermarie sogn

Østerlars sogn

Østermarie sogn

Aaker sogn