Formandens beretning, 2017

Formandens beretning

På generalforsamlingen 2. september 2017

Traditionelt burde formandsberetning følge regnskabsåret altså året 2016! Men  jeg vil koncentrere mig om tiden fra sidste generalforsamling til i dag for dermed at gøre beretningen mere aktuel.

På sidste generalforsamling i Snogebæk september 2016 fortalte Henning Bender interessant om Snogebæks historie, med eksempel på hvordan et aktivt foreningsliv har været med til at transformere et fattigt fiskerleje til at aktivt lokalområde.

På generalforsamlingen i Snogebæk havde foreningen den store ære, at give Karl Nielsen Bornholmerprisen. Desværre var det ikke lykkedes at få Karl til Snogebæk den dag, da han naturligt nok prioriterede familiebesøg ”overfra”. At det netop var Karl Nielsen, vi valgte, var naturligvis for hans store og vigtige arbejde med at skrive den bornholmske brugsforeningshistorie, der i september sidste år lå klar til at blive trykt.

Årsskriftet – eller som den altid har heddet Bornholmske Samlinger – blev præsenteret den 5. November 2016 i den gamle brugs i Årsdale.

Heldigvis havde vi valgt et sted, der kunne rumme alle tilhørerne, hvis antal var ved at slå benene væk under os. Der kom 100. Foruden Karls fine præsentation af årsskriftet, holdt Curt Kjøller-Hansen et fornøjeligt foredrag om at vokse op i et brugsforeningsmiljø – lige netop i Årsdale.

Brugsforenings-temaet var valgt på året hvor brugsforeningsbevægelsen kunne markere 150året for den første brugs i Danmark.

Anledningen blev også fejret på dagen ved Tage Rosenmeier, der fortalte om bevægelsens start.

Med COOPs støtte var det muligt at præsentere en ny digital udgave af ”Øen i Øst” fra 1953 andelsforeningens historie på Bornholm. Alle interesserede fik en cd-rom med filmen med hjem og for dem der gik glip af denne mulighed, kan filmen opleves på foreningens hjemmeside. At filmen nu er almindelig tilgængelig skylde en donation fra Coops Innovationspulje, som for øvrigt også støttede udgivelsen af årsskriftet med 25.000 kr. Veluxfonden støttede ligeledes arbejdet med årsskriftet med 25.000 kr. Uden økonomiske støtte havde det været umuligt at få balance mellem indtægter og udgifter ved bogens produktion.

At udgive et årsskrift år efter år, er en meget krævende og kompliceret proces. Det er helt og holdent Ann Vibeke Knudsens fortjeneste, at dette kan lade sig gøre. Målrettet og dygtigt styrer Ann Vibeke arbejdet hermed og det er ligesom foreningens juleaften, når vi hvert år i november inviterer medlemmer til præsentation af den nye udgave af Bornholmske Samlinger, der er udkommet siden 1906. Stor tak til Ann Vibeke.

For et par år siden oprettede vi en fælles søgbar database på vores hjemmeside med flere af lokalarkivers registranter og Ø-arkivets samling. Vi arbejder fortsat hermed og det er vores håb, at endnu flere vil deltage. Bornholms Historiske Samfund inviterede i denne anledning de bornholmske lokalarkiver til et fællesmøde mandag den 27. februar. 35 deltog i mødet og i alt 14 lokale arkiver var repræsenterede.

Mødets primære formål var, at præsentere idéen om at vores årsskrift Bornholmske Samlinger i 2018 tematisk skal handle om ”Guldstøv i lokalarkiverne”.  Vi er opmærksom på, at der rundt omkring i arkiverne findes ”skatte” som fortjener opmærksomhed.

For 9-10 år siden var det en tradition at foreningen inviterede til en sommerudflugt. Det har vi taget op igen, da vi ønsker, at mange medlemmer, der ikke bor på Bornholm, skal have mulighed for at deltage.

I 2016 gik ture til Hammerfyret, hvor Niels-Jørn Jensen gav os en interessant omvisning. I år gik turen til Østerlars, hvor Finn Hansen viste rundt. Uden statistisk belæg for min påstand, vil jeg mene at der var få ”udenøs” medlemmer. Det var de lokale Østerlarsboere, der var i flertal. Men intet ondt ord om det, det kan også have sin berettigelse – man kan i hvert fald sige, at vi ”udensogns” fik en masse lokalhistorier at høre. Det kunne være en ide at dyrke Lokalhistorien i kommende udflugter – nu hvor vi har den gode kontakt til lokalforeningerne?

En formandsberetning er en udmærket lejlighed til at reflektere over foreningens formål og berettigelse. Foreningens virke har ændret sig gennem årene, hvilket skyldes mange forhold. Ikke mindst de nye medier har haft stor indflydelse på vores forening. Men vi skal holde fast i formålet ”at vække og bevare interessen for Bornholm og dens fortid”

Hvis jeg må prioritere foreningens arbejde, så er rækkefølgen denne:

Nr. 1. Foreningens udgivelse af årsskriftet Bornholmske Samlinger – og det er også det største arbejde. Ann Vibeke vil senere afgive beretning om dette arbejde.

Nr. 2. At formidle historien via vores hjemmeside http://bornholmske-samlinger.dk.  Her er digitalisering af Bornholmske Samlinger vigtig. Alle tidligere årgange indtil 2006 + nogle nye, er tilgængelige digitalt. Desuden findes her indskanning af litteratur og opslagsværker om Bornholms Historie. I årets løb er der nye bøger blevet præsenteret af Mogens Lou. Vi kalder det en ”annoteret bibliografi”, da det ikke er anmeldelser, men beskrivelser at indholdet, der er det vigtige. Der er mange nye ideer på bordet, men vi mangler tid til at få dem realiseret, må jeg indrømme.

Nr. 3. At skabe en platform – Facebook – hvor interesserede kan udveksle oplevelser og viden om Bornholms historie. Facebookgruppen har lige nu 2604 følgere eller fire gange flere end der er medlemmer. Vi har valgt at have en åben gruppe, hvor alle kan deltage. Følgerne ”interagerer”, som det hedder i et moderne ord, flittigt.

Nr. 4. At samarbejde med de lokalhistoriske arkiver på Bornholm, hvilket vi kommer til at fortsætte i fremtiden.

Nr. 5. At skabe aktiviteter for medlemmerne i form af udflugter og andet.

Nogen vil mene, at denne prioritering kunne være anderledes, men vi bliver nødt til at være realistiske med vores tid. Vores søsterforening Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske forening BSLF har f.eks. det sociale engagement højere på prioriteringslisten – og det er godt. De dyrker slægtshistorien mere end vores forening, der har lokalhistorien som udgangspunkt. Der er plads til os begge.

Til slut. Fremtiden ser lys ud, interessen for Bornholms Historie er intakt, og det er mit håb og tro, at vores forening kan følge med tiden, således at vi også i fremtiden kan være med til at gøre en forskel.

Tak for jeres opmærksomhed.

2. september 2017

Jesper Vang Hansen