Landet i øst – Bornholm og Danmark fra år 0 til 1250


Forfatter: Finn Kjerulff Hansen
Forlaget Trykværket – 272 sider
Illustreret med farvefotografier
Pris 300,00 kr. Udkommet i oktober 2020. Størrelse ca. 26 x 18 cm. Paperback

Bogens forfatter er født og opvokset på Bornholm og boede gennem sin opvækst i flere år hos sine bedsteforældre på Blemmelyng i Nylars Sogn. Han er uddannet cand. mag. i historie og nordiske sprog fra Københavns Universitet i 1981. Indtil han blev pensioneret i 2013 og flyttede tilbage til Bornholm, var han tilknyttet CBS i København.

I bogen tager forfatteren udgangspunkt i, at der mangler kilder til belysning af Bornholms historie fra år 0 til 1250, bortset fra nogle få runestene, nogle mindre rejsebeskrivelser og sagaerne, der dog først er nedskrevet omkring år 1300. Derfor er det nærmest ”med bind for øjnene”, at han har forsøgt at finde ud af, hvad der er op og ned i Bornholms historie i den omtalte periode.

Hans udgangspunkt er, at man som historiker ikke alene kan løse gåderne, men at man er nødt til at inddrage alle tilgængelige fagområder, herunder især arkæologien og sætte fund ind i en sammenhæng, der også bygger på viden fra blandt andet antropologer, sociologer, etnografer, religionshistorikere og andre relevante fagområder.

Forfatteren undrer sig over, at ingen professionelt uddannede historikere nogensinde har forsøgt at tage livtag med hele den bornholmske historie fra tidernes begyndelse til i dag, når højtuddannede folk ellers har skrevet det ene værk efter det andet om specifikke områder inden for natur og kultur. Faktisk er det kun lokale engagerede amatørhistorikere med lærer- eller lægebaggrund som A. J. Jørgensen og M. K. Zahrtmann, der for 120 og 90 år siden har forsøgt sig med en bredere fremstilling af Bornholms historie fra oldtiden til op mod deres egen tid – og det er det, han vil forsøge at råde bod på med sin bog, hvor han ved nyfortolkning af kilder og inddragelse af andre forskeres teorier, vil komme med sit bud på Bornholms historie.

Bogen er inddelt i fem hovedafsnit, der er relateret til tiden mellem år 0 og ca. 1350, efter at der først er givet en kort status på, hvorledes det bornholmske samfund kan have set ud omkring år 0.

Det første afsnit handler om perioden fra år 0 til 600, og har overskriften ”De store forandringers tid”. Her anføres blandt andet, at ny forskning mener, at Danmark blev samlet til et rige allerede i løbet af 400-tallet, og forfatterens overvejelser om Bornholms situation på det tidspunkt.

Det andet afsnit handler om årene 600-800 og har overskriften ”Frem mod vikingetiden”. Her omtales blandt andet de senere års mange og rige fund der tyder på, at en stormand med kongestatus har holdt til i Sorte Muld området, og den status det har givet Bornholm.

Tredje afsnit med overskriften ”Vikingetiden”, handler om årene 800-1050 og her dukker Bornholm op i de skriftlige kilder. Bornholm havde da status som en provins i Daneriget.

Næstsidste afsnit handler om årene 1050-1250 og har overskriften ”Den ældre middelalder”. Her gennemgås blandt andet teorier om, hvornår bornholmerne blev kristnede, og forholdet mellem kongen, ærkebispen og Bornholm. Det er bogen længste afsnit, der også handler om striden om de bornholmske stenkirkers byggetidspunkt.

I det sidste afsnit, der vedrører tiden efter 1250 og ca. 100 år frem, handler det blandt andet om konflikterne mellem kongen og ærkesædet fra 1290, og teorier om, hvornår den første sten til Hammershus blev lagt, sluttende med lybækkernes hærgen i 1500’tallet.

Bogen afsluttes med et afsnit, der grundigt forklarer en række af de ord, man som læser kan være i tvivl om, og en række velvalgte skemaoversigter.

Mogens Lau