Rønne Byraads forhandlinger

Rønne Byraad lod trykke og publicere ”Uddrag af Rønne Byraads Forhandlinger” fra året 1877 på linje med andre større købstæder i Danmark. En komplet samling af disse årlige publikationer, frem til 1946-47, er blevet scannet og nu genudgivet på Bornholms historiske Samfunds hjemmeside. Hæfterne, hvoraf nogle er kasserede fra Bornholms Amtsbibliotek stammer fra Henrik Ipsen-samling.  Samlingen er venligst stillet til rådighed af H. Ipsens arvinger.

Rønne Byraads mødereferater er en af de vigtigste kilde til Rønne bys historie

Forrest lister over rådsmedlemmer, kommunale udvalg og ansatte – herunder også lærere. Bagerst i hvert hefte findes de kommunale regnskaber. Efter personlisterne Byrådets forhandlings- og beslutningsreferater, hvoraf her gengives enkelte med sidehenvisninger.

juli 2016

Jesper Vang Hansen

1889 til 1900

Gamle batterier og jordhøje fjernes på havnen (s. 38+58). Torvedag også om onsdagen ligesom om lørdage (s. 39) Udstedelse af hjemstedsbevis (s. 40) Licitation brolægning af Grønnegade og Silkegade (s. 64)

Næringskategorier/bunden næring (s. 14+20). Fattiggårdens rapport for 1877 (s. 26). Borgerskabsansøgning fra svensk smed (s. 35) Fotograf Stöckels søger om 2 etages bygning (s. 37+73). Nye gadelygter (s. 43+45+65) Oversigt m. navne på sygehuset syfilitiske patienter og fremmede indlæggelser (s. 50) Fattighusets regler for optagelse (s. 61). Ombygning af Rønne hospital (s. 71-73) Licitation over brolægningsarbejder (s. 73-76) Forvirrede lægprædikanter (s. 77). Forslag om sporvej fra Sorthat – Hasle kulværk – til Rønne (s. 83)

Nyt havnefyr på havnebakken (s. 15). Tilflyttere fra Christiansø (s. 18-22). Udvalget for gadebelysning (s. 31) Fattigvæsenets beretning (s. 51-57) Sygehusets beretning (s. 58-62) Reglement for Rønne Sygehus (s. 95-102).

Oprettelse af Øresparekasse (s. 11) Sygehusets rapport med patientlister (s.17-26). Folketællingen (s. 27-30). Postomdelingen (s. 31-33). Translatør Jørgensens højere pigeskole (s. 33). Badehuse og om sømmelighed og velanstændighed (s. 64-65) Plan om alm Industriudstilling for Bornholm (s. 77) Havnens ordensreglement (s. 81)

Hård vinter (s. 23). Bygningsarbejder 1877-1880 (s. 26-27). Tilbud om gas (s. 30+38) Plan om havneudvidelser (s. 33+63-71) Kreaturtælling, køretøjer- og afgrødelister (s. 74-79). Første plan om kloakering (s. 82+89). Totalafholdsforening (s. 90). Sygehusets fundatser (s. 99)

Plan om gymnastikhus (s. 26) Plan om Landmandsforsamling (s. 42) Mindesmærke for etatsrådinde Koefoed (s. 43) Undersøgelse over lokale arkiver og bevarelse (s.43-44) Havneplanens godkendelse (s. 52-54) Med politimesterens billigelse idømmer Rådets 4 ugers arrest til skomager Peter Jensen Petersen for at forlade tvangsarbejdsanstalten (s. 56) Indfødsret til svensker (s. 63) Fattigvæsenets beretning 1879-81 (s. 64-77) Plan om den højere realskole suppleres med 2 årigt kursus så den igen bliver en lærd skole (s. 83-86). Brændevinsafgift (s. 95) Taxt for leje af Rønne Havneplads, bygninger og inventarium (s. 106-108)

Madam Horsts pigeskole med 70 børn (s. 13). Bygningsarbejder 1877-1882 (s. 15) Udvidelse af Nørrekås havn (s. 21) Øresparekassen (s. 37) Liste over bunden næring (s. 39) Navigationsskole og Skipperforeningen af 1883 (s.43) 2årig Artiumskursus (s. 45+50). Skolesituationen og Borgerskolens udviklingsplan (s. 51-75+130) Nørrekaas og den søndre bådehavn (s. 77-80) Ligningskommissionens erklæring om ændringer (s. 93-97+143) Om drikfældighed (s. 104+114+120). Forslag fra brolægningsudvalget (s. 106+145)

Hundeafgift som i København (s. 16-18). Nørrekaas og Søndre Baadehavn forbedringsforslag (s. 18-23). Øre-Sparekassen (s. 25). Fedeskue i Rønne (s. 30). Svinkran i havnen (s. 32). Bygningsoversigt 1882 og83 (s. 34) Frk Diderikke Siersteds pigeskole (s. 40+103). Næringsbrev til Totalafholdsforeninegn (s. 55). Regulering af bygningsvedtægten (s. 56) Lønningerne til lærere (s. 70-72). Skolesvømning (s. 78) Latringruber kontra tøndesystemet (s. 85-86) Teknisk Skoles byggeplaner (s. 101). Ruths østre pogeskole (s. 105) Fattigvæsenets beretning for 1882-83 (s. 112-126) Bygningsvedtægten (s. 139-151) Regulativ for Byaaen (s. 152-157) Kontrakt om Søndre Baadehavns og Nørre Kaas vedr. bygning og  forbedringer (s. 165-197).

Bygningsoversigt 1883-1884 (s. 17). Forslag om telefonanlæg (s. 24). Plan om badehus (s. 31) Plejeløn for udsatte børn (s. 72) 3 Private skolers tilskud (s. 79) Demografisk beskrivelse (1860-1884) af politibetjent P. Andersen (s. 136-168)

Bøssemager Olaf Olsen tilbud om anlæggelse af telefonledninger (s. 19). Byens byggerier 1883-1885 (s. 22-24) Politisager 1885 (s. 25) Landmåler Jespersens bykort (s. 39+47). Villa Nova (s, 46). Sparemærkesagen (s. 86) Skolesagen med statistk (s. 90-92) Nørrekaas havneplan (s. 96-99

Pogeskolens oprettelse (s. 20) Lærer Siersteds skatteretssag (s. 22-25) Dansk Folkemuseums indsamling (s. 46) Skolebeslutningen (s. 49-53) Hingsteskue på Galløkken (s. 54). Emaljeskilte som gadeskilte (s. 77) Sundhedsvedtægt og 200 “normal”-latrintønder (s. 87)

Byggerier 1885-86-87 (s. 23-25). Varmeapparater i Borgerskolen (s. 29) Indbydelse til stavnsbåndsfesten i København (s.48) Telefonledningerne (s. 52+100) Telefonens start 1. januar 1889 (s. 53) Ny skoleplan for Borgerskolen (s. 58-63) Kvindelig tilsyn med plejebørn i distrikter (64-66) Forbud mod svinehold (s. 71) Kommunen abonnerer på fem telefonlinjer (s. 74) Kreaturtælling og udsæd (s. 76-81) Annette Raabyes pigeskole og andre private skoler (s. 86-87)

1877 til 1888

Loftetagen inddrages til 5 ekstra klasselokaler (s. 21). Bygningsarbejder 1886-1888 (s. 27-29) Leje af lokale i byen til skoleklasse (s. 46) Licitation af arbejder til den nye Borgerskole (s. 48) Jespersens fortegnelse over ejendomme og gade i Rønne (s. 54) Telefonstativ på den nye Borgerskole (s. 81+85) Ansøgning til nyoprettede lærerembeder (s. 91-92). Vedtægt for Styrelsen af de kommunale Anliggender (s. 98-111) Reglement for Rønne Sygehus (s. 112-113). Instrux for Kæmneren (s. 114-125). Forretningsordenen for Rønne Byraad (s. 129-138)

Offentlige valglister (s. 24-26). Folketingsvalget med stemmefordelinge i 1ste valgkreds (s. 27) Bygningsarbejder 1887-1889 (s. 42-45). Lærerlønninger og specielt klokkerens aflønningsforhold (s. 50-52) Kommunen og handel med spiritus og udskænkningssteder  (s. 64+72+92) Statistiske oplysninger om fattige (s. 86-88) Den nye borgerskole 26. august – åbent hus! (s. 94) 2 lange stene i fysikus Hansens havegærde – Prinzenskjoldstenen (s. 101+106) Sundhedsvedtægt (s. 132-133) Færdselsvedtægt (s. 134) Fattiggården Regulativ og bespisningsplan (s. 135-145)

Jernbaneudvalget start (s. 19-20+21-28) Varmtvandsbadeanlæg (s. 21) Bygningsarbejder 1888-1890 (s. 35-37) Hjemsendelse af svenske arbejdere (s. 38) Fattigvæsenets rapport 1890 (s. 54-55) Festlig indvielse af Realskolens nye lokaler (s. 60-61) Losseplads og  natrenovation (s. 67) Prinzenskjoldstenene (s. 73+86) Udvalg til elektrisk belysningsstation (s. 76) Søkortarkivet undersøgelse af havneanlæg (s. 78) Mandtalslister 1891/92 (s. 106) Instruks for fæstevirksomheds udøvelse (s. 118-119) Vedtægt om næringsadkomster (s. 120) Fattigvæsenets regnskaber  (s. XX-XXII)

Bygningsarbejder 1889-1891 (s. 26-31), Kongeparets guldbryllup – 850 kr til festliggørelse (41 +45) Fattiggaardens rapport (s. 48-49) Plan for elektricitet (s. 53+56+58+89) 870 svenskere i Rønne – problem med understøttelser (s. 61) Kloakanlæg og sundhed (s. 65+105) 1219 valgberettigede (s. 84-86) Fortorvsbelægning (s. 100) Teknisk skoles bygning (s. 106-107) Rønne sygehus nedlægges 1. april 1893 (s. 108-109)Resultat folketingsvalget 1892 (s. 113) Skema vedr. antal af skolebørn og økonomi (s. 113-115) Byggevedtægt 1884-1885 (s. 116-119)

Kloakering (s. 24+39+69+95+115). Amtsygehuset (s. 30) Renovationsvæsenet og lokomobilplan (s. 37) Dansk Kvindesamfund (s. 38) Hundredemandsforeningen (s. 57) Bølgebryder ved søndre rev (s. 65+81) Kreaturtælling (s. 71-73) Toldvæsenet afgiver areal til evt jernbane (s. 97) Plan om vandværk (s. 103) Byggerier 1890-1892 (s. 120) Fattiggårdens drift 1892 (s. 123–124)

Bygningsarbejder 1891-1893 (s. 34-41) Bornholms Museumsforening får tilladelse til at benytte lokaler i det gl. sygehus (s. 47) Jernbanesagen (s. 63+75+80) Latrinhuses byggebeskrivelse (s. 93-94) Gl. brostens genanvendelse (s. 107) Ansættelse af højtidsoffer til klokker Kofoed (s.111-114+129-132) Koncession på telefonkiosker (s. 118-119). Fortegnelser over alle legater og stiftelse (s. 135-142)

Ønsker om daglige natforbindelser mellem Rønne og København (s. 26). Bygningsarbejder 1892-1894 (s. 29-33). Østergades omlægning (s. 45) Gasværket besluttes (s. 55-56+76) Projekteret dampskibsrute til Stettin (s. 58) Forslaget om alderdomsunderstøttelse (s. 68-70) Plan om elektrisk lysstation (s. 74) Søndre Bølgebryder færdig (s. 78) 7 ansøgninger fra private skoler (s. 86) Regler for køb bøger til lærernes uddannelse (s. 102-104)

Gasværket (s. 30+40+54+57+62+68-69+118-122). Kongemindets forhøjelse (s. 48) Onsbæks lergravning (s. 52+70). Bornholms museum og elsdyrskelet (s. 64+84) Vandværksplaner (s. 67+81)  Navneplader til gadehjørnerne- støbt jern med ophøjede hvide bogstaver på blå grund (87+96+99). Cykelbane “Curdts Lund” (s. 91) Bygningsarbejder 1893-1895 (s. 103-107). Sundhedsvedtægt (s. 123-125). Havnevedtægt  (s. 126-127)

Jernbaneplanerne (s. 17-18) Fælles bornholmsk deputation vedr skattelovene (s. 25+36) Byggerier 1894-1896 (s. 27-31) Petroleums- eller gaslygter (s. 35). Husnumre i stedet for matrikelnumre(s. 40) Bysygeplejerske (s. 63) Omformning af kæmnerstillingen (s. 65-66+89) tilskud til 7 privatskoler (s. 85) Tillæg til den kommunale styrelseslov (s. 108-111) Nye gadenavne og ændringer (s. 114-116)

Bornholms Museums plan til en ny museumsbygning (s. 17). Gasværkslån (s. 18-19) Højtidsoffer afløses af kirkeskat (21+74) Ældre arkivalier indsendes til Provinsarkivet i København (s. 23) Jernbanens ekspropriation (s. 29-30) Politivedtægt om cykelkørsel (s. 44+53+59) Vandværksboringsforsøg (s. 57). Bygningsarbejder 1895-1897 (s. 85-89)

Renovationsanstalt (s. 21+103-109) Plan om havneudvidelse (s. 23+70) Indfødsretsansøgninger (s. 49) Petrea Marie Hansens konditori (s. 56) Vandværket udsættes (s. 59-60) KFUM (s. 76), Redningsbånens bygning (s. 81), Fortegnelser over de offentlige biveje (s. 90-92) Instruks for havenfogeden (s. 93-96), Byggerier 1996-1898 (s. 100) Kirkeskatteloven (s. 112-113)

Overdragelse af forældremyndighed til kommunen (s. 25), Nyt badehus (s. 30) Jernbanens drift (s. 53+59+67+72) Byggerier 1897-1899 (s. 89-91)

Fri overdragelse af gl.  sygehus til Museumsforeningen (s. 23+25+43+46+59) Ballon til signal for indsejling (s. 27) Jernbanedriften (s. 37+42+48+58+77), Fru Stenbergsvej navngives (s. 39)Vandværk ved Nordre Ellebygaard i Vestermarie s. 45+47) Kloakanlæg udbygges (s. 53+60+62+68), Stadsingeniørstilling (s. 81), Bygningsarbejder 1898-1900 (s. 94) Lærerfortegnelse (s. 98) Arealets benyttelse i 1901 (s. 99-101) Skoleplan (s. 102-104)

Lergravning i Galløkken (s. 22), Socialdemokraten starter (s. 38), Jernbanen efterlyser vandværksvand og fornyet forsøg på at starte et vandværk (s. 42+47-48+54+56+59-60+72+79), Museumsforeningen nedsætter et byggeudvalg(s. 60) Dansk Forening for Lystsejlads (s. 62) Den første Stadingeniør ansættes (s. 76) Vandværksudvalgets endelige indstilling og vedtagelse 23. december  (s. 87-89) Deklaration om havnepladsen og dens tilhørsforhold (s. 94-95) Instruks for Skovfogeden i Rønne Plantage (s. 96-99) Vedtægt for gasforsyningen (s. 103-108)

Første hefte med latinske bogstaver. Herefter søgbar tekst.

1906-1922

1923-1946