Stiftelsen af BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND

På initiativ af toldinspektør F. Jørgensen, der senere tog navneforandring til Theist, og adjunkt Holbeck dannedes ”Bornholms Historiske Samfund” på Toldkammeret i Rønne 29. maj 1905.

toldboden

Toldboden i Rønne, foto Th. Yhr o. 1900.

Kl. 20 samledes en lille indbudt skare: amtmand Bille-Brahe, borgmester Olivarius, ”begge rektorer” far og søn, C.G. Koefoed og M.C. Koefoed, overlærerne Øllgaard og Tryde, adjunkterne Holbeck og Sørensen (som senere tog navneforandring til Saksø), læge Søren Kabell samt toldinspektøren  – i toldkammerets lokaler på havnen.

theist-240

Toldinspektør F. Jørgensen, senere Theist, på sit kontor på Rønne Toldkammer januar 1905.

Toldinspektør Jørgensen berettede om en historisk forening i Ribe Amt – og med den som inspiration dannede man ”Bornholmsk Samfund”, der havde til opgave at udgive 1 à 2 bind årligt af ”Bornholmske Samlinger”. De skulle rumme artikler om ”Øens Historie, Sprog, Flora, Handel og Skibsfart, Memoirer mm”.

Man regnede med at kunne skaffe 500 medlemmer, som hver skulle betale 2 kr. For det beløb kunne man trykke bindene.

 

 

 

 

 

statsskolen-1902

Statsskolens lærere 1902. Flere af dem deltog i foreningens stiftende møde i 1905.

De er – stående fra venstre – A.V. Øllgaard, P.C. Haslund, Grønbech, P.A. Larsen, H. St. Holbeck, E.C. Tryde og M.C. Koefoed (rektor 1903-1929).

Siddende fra venstre: Andersen, I.T. Aasted, C.G. Koefoed (rektor 1884-1903) samt N.J. Sørensen (senere Saksø).

 

kabell-150

Læge Søren Kabell

olivarius-150

Borgmester Olivarius

bille-brahe-150

Amtmand, baron Bille-Brahe

Amtmand, baron Bille-Brahe og Borgmester Olivarius deltog i mødet og blev valgt ind i bestyrelsen.

Læge Søren Kabell deltog i mødet og skrev en stor artikel om Rønne Theater til Samlingernes bind 1.
Den unge rektor M.C. Kofoed valgtes til formand, Jørgensen selv blev næstformand. I bestyrelsen kom Olivarius, Sørensen og Holbeck.

Det første nummer af samlingerne – det som var foreningens egentlige formål – udkom i 1906. Adjunkt Holbeck skrev forordet, og artiklerne blev leveret af læge og lokalhistoriker M.K. Zahrtmann, der skrev om det ældste på dansk trykte skrift om Bornholm, N. Hansen, der skrev om Aaker Præstegaard i 200 Aar, læge Søren Kabell, der skrev om ”Rønne Dilettantcomedies første 75 Aar” og endelig lærer og museumformand J.A. Jørgensen, der skrev om ”En bornholmsk Mordsag fra 17de Aarhundrede”. Bindet afsluttedes med ”Bornholmiana”, ordsprog, talemåder, sange mm., samlet af rektor M.C. Koefoed.

50års jubilæet blev afholdt på Nylars samlingshus i 1955, hvor historien om foreningens start blev bragt af daværende formand, lektor Th. Lind. Ved samme lejlighed stiftedes en ”ærespris” i anledning af foreningens 50 års jubilæum. Den skulle gives til personer eller institutioner: 1. for historisk virksomhed vedrørende Bornholm, 2. for bevarelse af kendskabet til den bornholmske dialekt, 3. for bevarelse af det bornholmske landskab (herunder også skabelse af nye forhold, der understreger det bornholmske landskab. 4. for bevarelse af den bornholmske arkitektur (herunder også skabelse af nye bygninger, der føjer sig ind i den gamle arkitektur eller i landskabet). Prisen blev stiftet på initiativ af foreningens daværende sekretær, civilingeniør J. Klindt-Jensen.

100års jubilæet har det endnu bestående Bornholms Historiske Samfund blev markeret i november 2006.  Jubilæet blev markeret med udgivelse af to spændende jubilæumspublikationer og med en reception for foreningens medlemmer.
Medlemstallet var i 2005 omkring 750 medlemmer. Bestyrelsen bestod af Ann Vibeke Knudsen (formand), Robert Hansen (næstformand og sekretær), Erik Svendsen (kasserer), Henning Søby Andersen (redaktør), Svend Aage Møller, H.V. Jørgensen, Per Thule Hansen, Ebbe Gert Rasmussen og Lillian Hjorth-Westh.
Ann Vibeke Knudsen