Øen i Øst – om Andelsbevægelsen på Bornholm


Karl Nielsen beskriver i Bornholmske Samlinger 2016 om hvordan filmen blev til virkelighed:
Gennem forudgående samtaler mellem daværende kredsrepræsentant for de bornholmske brugsforeninger, gårdejer Harald Brandt Nielsen, Bodilsker og kontorchef i FDB’ oplysningstjeneste Aage Bo-Jensen besluttedes det i 1953 at få lavet en film om andelsbevægelsen på Bornholm, hvis der var tilstrækkelig interesse for det blandt øens andelsvirksomheder.
For at få dette belyst indkaldte Harald Brandt Nielsen og mejeriforeningens formand gårdejer C. Christensen, Ryttergård, til et orienterende møde på “Industri & Landbocafeen” i Rønne den 15. maj 1953. Der var indbudt ca. 80 repræsentanter fra øens forskellige andelsvirksomheder.
Fremstillingen af filmen ville koste 24.000 kr. – hvoraf andelsudvalget ville betale
16.000 kr. – de resterende 8.000 kr. skulle skaffes til veje hos de bornholmske andelsvirksomheder. Tanken vandt så stor tilslutning på mødet, at man med det samme nedsatte et udvalg til at arbejde videre med sagen.
Udvalget bestod af følgende: Gårdejer Harald Brandt Nielsen, Bodilsker, FDB’ Kreds­ repræsentant for de bornholmske brugsforeninger. Gårdejer Th. Sonne, Vellensbygård, Mejeri- & Slagteri. Forretningsfører Anker Nielsen, Fiskernes Andelssammenslutning. Smed Holger Lundgreen, Rønne, Arbejdernes Andelsselskaber. Bestyrer Christian Funch, Rønne Pakhusforening, Andelsgrovvare foreningerne.
I udvalget enedes man om at udsende et cirkulære til samtlige andelsvirksomheder her på øen, med det beløb, som pågældende virksomhed skulle yde som sit bidrag, endvidere bad man dem om bindende tegning for beløbet.
Bidraget var tænkt at udgøre følgende beløb:
De bornholmske brugsforeninger kr. 3.000, Bornholms Mejeriforening kr. 2.000, Born­ holms Fiskesalgsforening kr. 1.000, Bornholms Andels Slagteri kr. 800, Grovvareforeningerne kr. 550, Bornholms Hørfabrik kr. 300, Bornholms Andels Osteri kr. 300. Keramikfabrikken Søholm kr. 200, Andelsbanken kr. 150, Arbejdernes Fællesbageri, Rønne kr. 150, Gartnernes Salgsforening kr. 150. Dansk Andels Grovvareforretning kr. 150, Øernes Andelsselskab kr. 150, Dansk Andels Ægexport kr. 150, Bornholms Landøkonomiske Forening kr. 100, De Samvirkende bornholmske Husmandsforeninger kr. 100, Bornholms Andels Vaskeri kr. 50, Dansk Andels Maskinindkøb kr. 50, Bornholms Uddelerforening kr. 50. Ialt kr. 9400.
11.juni kunne udvalget meddele FDB, at tilsagnet om de kr. 8000 var tegnet.
Efter aftale med bl.a. kontorchef Aage Bo-Jensen FDB, direktør Sevel samt fotograf Fritz Olsen fra Nordisk Film påbegyndtes optagelserne her på øen 1.juli 1953.
Tirsdag den 8. september 1953 var der premiere på filmen: “Øen i Øst” der blev vist for en indbudt kreds på “Industri & Landbocafeen” i Rønne.
I filmen medvirkede: Gårdejer Harild og frue på Gadegård, fru Bente Olsson fra Fox skotøjsmagsinet i Rønne samt sergent Robert Andersen.

Coops Innovationspulje har støttet udgivelsen af filmen til DVD.

Læs mere om filmen i Bornholmske Samlinger 2016, side 314-315