Klage over skolebyggeri i Rønne 1806

Klage til amtmand Thaarup over skolebyggeriet på Torvet, 8. marts 1806.

Klage over skolebyggeriet på Torvet, 8. marts 1806

Underdanigst Pro=Memoria!

Det er deres Høyvelbaarenhed bekiendt at Rønne er nu kommet saavidt at den faar Udsigt til en dansk Skole. Vi glæde os inderligt herover, og med største Beredvilighed skal vi contribuere til sammes Vedligeholdelse.- Saaledes takker vi Deres Høyvelbaarenhed for den store udviiste Iver i at fremme denne overmaade vigtige Sag.- Saa meget der imod, som vi med fornøyelse betragte alle de Indretninger som er sket til Skolevæsenets Befordring, saa meget seer vi og med Misfornøyelse at skolehuusets Bygning er bestemt paa Pladsen.- Denne Plads har fra Arilds Tid været bestemt til Borgernes Exerseerplads, og kan eller bør ikke være mindre naar betænkes at 2de Compagnie Borgere, bestaaende omtrentlig 650 Mand skal pladseres foruden deres almindelige Artilleri og i paakommende fiendtligheder større Vaabenplads. I almindelighed udvides alle pladser, hvor det kan lade sig giøre.- Hvor derimod vil man indskrænke den; Følgen heraf vil blive, at Borgerne skal ud paa Gallieløkken og exersere; men er vel dette billigt; at en Borger efter at have arbeidet den ganske Uge til Underholdning for sig og sine, at denne skal da om Søndagen til Vaabens Øvelser trække saae langt ud fra deres hiem. Vi vil oc talle om, at der kan indtræffe ondt Veir, Tordenbyer med saadant værre,- I Byen have strax Borgerne Lye og Læe i omkringliggende Huuse; men her skulde han udsættes gandske og aldeeles for alle Uveyrets Ubehageligheder. Hertil kommer Pladsens nødvendighed i paakommende tilfælde af Ildsvaade, som endog har været anseet saa vigtig, at alle Store Gades Bagporter maa i denne Begivenhed være aabne, ja ikke maae tilsperres eller tilmuures. Hvilket alt til hobe viser denne Plads Nødvendighed, end og fra denne synspunkt.- Da der nu er tildeels adskillige andre Pladser hvor Skolen kunde sættes: saa troer vi ogsaa, at et helt Borgerskabs Misfornøyelse bør komme i betragtning, og ikke hørres paa nogle enkelte, som haver lyst til bestemme en Ting, men ey at overveje den forinden de henskrider til start, hvor betyde Tab vil blive i Almindelighed hos det ganske Borgerskab. Vi have den Tillid til Deres Høy. Velbaarenheds Retsindighedhed at du som vores Stiftamtmand vil raade Bod her paa og at der maae skee en anden Bestemmelse i den Anledning.- Hvad Arbeider der maae have været giort paa en eller anden maade, dette byder vi at erstatte og kiøre alt det som var tilkiørt til det sted som herefter maatte bestemmes.- Det er ikke af opsætsighed, men det er vores Rets andragende paa sømmelig Maade. For vores Øvrighed som nok staar i den Tanke at de fleste af Borgerne ønskede denne Plads til Skolehuus, men det modsat vil deres Høyvelbaarenhed erfare.—Vi forventer og udbeder saaledes Deres Høyvelbaarenheds Resolution.

Rønne d. 8. marts 1806

Underdanigst

Mikkel Holm, Anders Dam, Jørgen Larsen Holm, Mogens Christensen, Joseph Bierregraw, Peder H. Holm, Giært Hermansen, Marcher, Jens Espersen, Anders Stibolt, Jens Fædersen Holm, Christoffer Hansen, Hans Klos, Hans Pedersen, Slagter Jens Tho? Lavs J. Kam, Anders Frenne, Poul Sørnsen, Lars  Bidstrup, Mons Hintse, Christian Mogensen Dam, Hans Nielsen, Hans Andersen Schou, Thomas Pelle, Hans H. Rottensteen, Jacob Torpegaard, Holger Andersen, Gregor Mortensen, Peder Christensen,  M.P.Kielssen, Thoer Jensen, Hans Mortensen Kiøller, H. Monsen Kure, Lars Thomsen, Jens Jæichen (?), Hans Madsen, Carl Robbertsen, Anders Colberg, Peder Ipsen, Anders Andersen, Hans Petter Riis, Hans Andersen, Jens Rømer, Ole Hansen, Peder Skou, Hans Espersen, Anders Larsen, Hans Jørgen Jensen, Anders Ellebye, Ole Hansen Piil, Nels Larsen Plom, Niels Sonne, H. Bohs Jochum Schrøder, Peder Clausen Rønne, Poul Andrisen, Thor Sperling, Anders Ambrosen, Hans ioenspidsing (?), Michel Pedersen, Rasmus Olsen, Lars Thorsen Ellebye, Peder Jensen, Hans Jepsen, I.C. Smed, Hans Møller, Fredrich Monsen, Brant, Fridrik Nelsen, Jørgen J. Møller, Hans Thomsen, Niels Nielsen, Reth Morten Nielsen, Christian Bistrup, Peder Colberg, Mathias Colberg, Lars Jørgen West, Mogens Ancher, Jens, Thorn, Hans Nielsen, Peder Kofoed Engels, Anders Grønlund, Mikkel Pedersen, Mads Fridr. Michelsen, Anders Hansen Lind, Morten Jacobsen, Peder Poulsen, Hans Kofoed Jensen, Poul Jensen, Hans Heintzer, Hans Larsen Klint, A. Svensen, Anders Pedersen, lars Hansen Dam, Hans Christensen, Poul Drejer, Mads Ch. Engell, H.C.Lund, Mort. larsen, Hans Frennesen (?), Hendrik Olsen, Friderich Sonne, Jacob H. Gudjem, ? Kofod, Mogens N. Buch, Jørgen Jensen Klo, Friedrich Mogensen, Ratken, Jørgen Møller, Boes, hans Mortensen, Poul Pedersen, Mads Pedersen, Niels Jensen, C.A.S., Holger xx, xxx, Johan Didrich Kofod, Herman Carlsen, M. Olsen, Ole Mortensen Grønnegaard

Ovenstaaende kan jeg ikke andet end bifalde, da jeg haver været mange stæder, men aldrig seet én Skole staaende paa én offentlig Plads. C.G. Herold

Ligeledes Carl Mathisen Berg, Chresten Schow, Hans Kofoed