Generalforsamling 2014

Her aflægger formanden, Jesper Vang Hansen, beretning
Her aflægger formanden, Jesper Vang Hansen, beretning

Her aflægger formanden, Jesper Vang Hansen, beretning

Den ordinære generalforsamling for 2014 blev gennemført planmæssigt søndag den 7. september kl. 14.00 – på Café Slusegård, Strandvejen 10 i Pedersker. Foreningen var vært med kaffe og kage.

Det planlagte foredrag med Christina Seehusen måtte dog aflyses på grund af pludselig sygdom. I stedet trådte Niels Holger Larsen til og fortalte om vandmøllerne på Bornholm med efterfølgende rundvisning ved vandmøllen og ørredhuset neden for Slusegård og de omgivende sluseanlæg. Et vellykket møde i fint sensommervejr.

Formandens indlæg var følgende:

Formandens beretning har formentlig været et fast punkt på Foreningens årlige generalforsamling siden starten i 1906, men først fra 1964 kan den læses i Bornholmske Sam­linger. Beretningerne er meget forskellige, men afspejler alle foreningens virke og aktiviteter. En interessant iagttagelse for året 1964 er, at der i årsskriftet også er beretning fra »Byforeningen for Rønne«, »Foreningen Bornholm« og »Foreningen Svanekes venner«. Af Bornholms Historiske Samfunds formandsberetning fremgår det, at 80 medlemmer mødte til »livlig diskussion« på ge­neralforsamlingen 1963! Foreningen havde dengang 432 medlemmer.

Generalforsamling 2013 blev holdt på Christiansø den sidste dag i august. Det var en flot dag og de medlemmer, der deltog, fik en underholdende og interessant rundvis­ning af historiker Rasmus Voss. Rasmus Voss har skrevet bogen »Krigen ved verdens ende«, der handler om englændernes bom­bardement af Christiansø i 1808. Det var nærliggende, at foreningen kvitterede for hans velskrevne bog og et interessant foredrag på åstedet, med at overrække Rasmus årets Bornholmerpris.

Kun 28 medlemmer greb chancen for at få denne unikke oplevelse på Christiansø. Hvorfor ikke flere? Er der en vigende interesse for foreningens aktiviteter? Med bevidstheden om fremmødet i 1963 var det nærliggende, at foreningens bestyrelse på et af efterårets møder drøfter foreningens nu­værende situation og måske får ideer til nye aktiviteter.

Ligesom 1963 arbejder vi med at formidle Bornholms historie i et årsskrift. Der er foreningens vigtigste formål. Det er ikke nogen hemmelighed, at mange af de gamle lokalhistoriske foreninger har problemer med at fastholde medlemstallet. Det var en problematik, der blev berørt på årsmødet i Dansk Lokalhistorisk Forening på Dalum Land­brugsskole ved Odense den 5. april, hvor jeg, som formand for Bornholms Historiske Samfund, deltog. Lokalarkiverne var overrepræsenteret på årsmødet, hvilket stemmer med antagelsen om, at lokalarkiverne har en defineret opgave med at værne om indsam­ling og registrering af historiske kilder i et lokalområde. Opgaven indebærer en mødeaktivitet, hvor det sociale samvær er en vigtig del for medlemmerne. Kun tre amtsforeninger var repræsenteret, hvilket i sig selv er tankevækkende.

I lyset af andre foreningers problemer med medlemstallet, er det rart at tænke på, at Bornholm Historiske Forening kan notere medlemsfremgang fra sidste generalforsam­ling fra 615 til 649. På vores Ø er der ingen krise. Jeg tror, at der er flere forklaringer:

Vores årsskrift nyder stor opmærksomhed og læses med interesse af mange. Årets temabind om Den svenske indvandring rammer næsten alle bornholmeres familiehistorie. Hvilket afspejles i, at der blev solgt mange »løse« bind til ikkemedlemmer. Det er et meget stort arbejde at redigere og tilrettelægge årsskrifterne og vi skylder redaktør Ann Vibeke Knudsen en tak for dette store arbejde.

Hvad man ikke kunne have den ringeste forestilling om i 1963 var de muligheder, vi i dag har med de sociale medier: Hjemmeside og facebook. Specielt facebook har revolutioneret formidlingen af Bornholms Historie. Foreningens facebook har pt. 863 medlemmer og overstiger langt antallet af medlemmer. Et forsigtigt skøn siger, at kun 1/4 af facebook-vennerne er medlemmer af foreningen. Det skal vi i foreningen ikke være kede af. Facebook er et talerør, der i dag er vigtigere end »gamle« trykte og levende medier. Enhver meddelelse på facebook får »likes« og spredes ofte til flere tu­sinde mennesker. Facebook formidler vores årsskrift, historiske billeder og småberetninger, som kommenteres og suppleres på forunderlig vis. Foreningens hjemmeside har overtaget en anden funktion. Hjemmesiden skal formidle årsskrifterne og andre længere beretninger. Det er vores mål, at digitalisere alle gamle årsskrifter og gøre dem tilgængelige også via søgemaskiner. I løbet af det sidste år, har bestyrelsen diskuteret mulighe­den for en ny hjemmeside, der kan rumme betydeligt mere end i dag. Hjemmesidens redaktør, Svend Aage Møller, må ofre mange timer for at holde styr på stoffet. Webmaster er også foreningens kasserer, (foreningen har en rigtig god økonomi for tiden). Et arbejde, som foreningen sætter stor pris på.

Bestyrelsen har som mål, at foreningen i nær fremtid, skal have en hjemmeside, der kan håndteres af flere i forening. Et vigtigt arbejde, fordi foreningens fremtid i høj grad kommer an på, hvor gode vi er til at bruge de nye digitale muligheder.

Har vi nok i årsskriftet og oplevelserne foran skærmen? Hvad med Foreningens sociale sammenkomster? For andet år i træk, har foreningen fejret udgivelsen af årsskrif­tet på Ø-Arkivet og det med væsentlig større tilslutning end til Christiansøturen. En hyggelig begivenhed, der dels markerer udgivelsen, men også giver medlemmerne mulighed for at møde forfatterne. Det er en begivenhed, vi i fremtiden vil dyrke i højere grad.

Bestyrelsen vil gerne organisere flere foreningsarrangementer, men det kræver økonomiske og i særdeleshed menneskelige ressourcer. Bestyrelsesmedlem Henning Bender har gode kontakter i Skåne og takket være dem, kunne foreningen invitere til en meget spændende tur til Østerlen den 3. maj. Bussen blev næsten fyldt op og vi fik en yderst kyndig guidning af Universitetslektor, fil. lic. Gert Jeppsson fra Lund.

Den 23. august var Foreningen inviteret på tur i Valdemar Myhres fodspor i klipperne mellem Gudhjem og Melsted. Anledningen var Foreningen Svanekes Venners udgivelse af pragtbogen med fotograf Valdemar Myhres billeder, redigeret af Ann Vibeke Knudsen. Finn Hansen var turleder for knap 20 personer, og turen var arrangeret af Byforeningen Svanekes Venner, Gudhjem By- og Mindeforening, Foreningen Bornholm og vores egen forening.

En afrunding af min formandsberetning skal således ske med at potentere, at samar­bejdet mellem foreningerne, som der var i 1963, bestemt ikke er et saga blot. Hver for­ening har sit formål og sin styrke. Men samarbejde kan være en fordel for alle.

Niels Holger Larsen viste efter selve generalforsamlingen rundt i området ved Øleåen med vandmøllen og ørredshuset samt de forskellige sluseanlæg.

Niels Holger Larsen viste efter selve generalforsamlingen rundt i området ved Øleåen med vandmøllen og ørredshuset samt de forskellige sluseanlæg.

Niels Holger Larsen viste efter selve generalforsamlingen rundt i området ved Øleåen med vandmøllen og ørredshuset samt de forskellige sluseanlæg. Niels Holger Larsen viste efter selve generalforsamlingen rundt i området ved Øleåen med vandmøllen og ørredshuset samt de forskellige sluseanlæg.

————
GENERALFORSAMLING – referat

Bornholms Historiske Samfund den. 7. september 2014 kl. 14.00 på Cafe Slusegård

Tilstede: 33
Formanden indledte generalforsamlingen ved at byde velkommen til de fremmødte.
1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels-Holger Larsen som dirigent. Forsamlingen accepterede.

NHL takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Efterfølgende læste NHL dagsorden højt.
2: Formandens beretning

Formanden aflagde sin beretning. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3: Redaktørens beretning

Redaktøren Ann Vibeke Knudsen aflagde beretningen.

AVK startede med at beskrive sit arbejde som redaktør som et af Bornholms bedste jobs.  Samlingerne 2014 bliver et samlebind. Det vil blive præsenteret torsdag, d. 13. november 2014 kl. 16.30-19.00 i Rønne Theaters cafe. Samlingerne 2015 blev et temabind om skoler.

Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen.
4: Regnskab for året 2013

Kassereren gennemgik det uddelte regnskab. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.
5: Fastsættelse af kontingent for året 2015

Bestyrelsen ønsker at fastholde kontingentet på 200 kr. Forsamlingen var enige.
6: Valg af bestyrelse

I henhold til bestyrelsens love § 5 afgår følgende bestyrelsesmedlemmer efter tur:

Jakob Bjerring-Hansen, Svend Aage Møller, Jesper Vang Hansen og Anette Eriksen.     – alle ønsker genvalg

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var andre som ønskede at stille op til bestyrelsen. Dette var ikke tilfældet og de 4 medlemmer blev genvalgt.
Niels Clausen – ønsker at udtræde af bestyrelsen et år før tid. Bestyrelsen indstillede at posten forblev vakant indtil perioden udløb rettidigt i 2015. Dermed har bestyrelsen et år til at finde den rette person til den ledige bestyrelsespost. Indstillingen blev godkendt af forsamlingen.

 7: Valg af revisor

Efter tur afgår Erik Svendsen – ønsker ikke genvalg og ønskede at takke af efter 22 år i Bornholms Historiske Samfund, dels som kasserer og de seneste år som revisor.

Bestyrelsen indstillede Bjørn Bjørnsen som ny revisor. Forsamlingen fulgte indstillingen.

Poul Forum Sørensen – modtog genvalg
8: Valg af revisorsuppleant

Efter tur afgår Jørn Uffe Hansen – modtager genvalg.

Jørn Uffe Hansen blev genvalgt.

You may also like...