Stridslystne præster på Bornholm!

Udsnit af kartouche på Kgl. Biblioteks eksemplar af Hammers kort 1750
Udsnit af kartouche på Kgl. Biblioteks eksemplar af Hammers kort 1750

Udsnit af kartouche på Kgl. Biblioteks eksemplar af Hammers kort 1750

Omkring 1740 fandtes flere mærkværdige præster på Bornholm. Selv om historien om præsterne falder udenfor emnet skolehistorie, som er årets “Bornholmske Samlingers” tema, tåler et enkelt brev fra Vestermariepræsten Gerlach offentliggørelse i sin helhed. I en tid, hvor ærbødig tiltaleform er på sit højeste, skrev sognepræsten til sin biskop følgende om sin degn Samuel Hertel:

Høy-Ædle Høy-Ærværdige og Høylærde Hr. Biscop!

Min Høy-Gunstige Velynder!

I anledning af Min allernaadigste Konges Gudelige Forordning, seenist udgangne, om Skolernis Indberettelse paa Landet, saavel som Ds Høy-Ærværdigheds Høy-respective Monito at indgifve paa min Samvittighed mit Attestatum om min Degns forhold, da refererer ieg Mig først til det som ieg under Min Haand og Segl har andraget for Ds Høy-Ærværdighed: Dernest at Degnen Samuel Hertel, som efter eigen udsigelse, for nogle Aar siden, at ofver 30 Aar gl. skal hafve Sustineret sin Examen Theologicum, men ey prædiket for Demiss, ey heller øfwer Sig i Prædikestoelen, men udi Processer, udi Løgn for Kongen, Ober- og underretter, at sætte Folck sammen, at fortrænge fattige, Encker og Faderløse; Udvortis den største Helgen, indvortes en Hedning; Ingen Judas Skind og Sind hands lige; Men Sværger got, skriver lovlig dog ey orthografhicé, forstaaer ey Regnekonsten uden Regulam falsi, er ey vel skolet til at informere; thi Børnene vil heller drukne Sig selv end gaa i Skole hos ham; agter ingen sub-ordination; kortelig et feid og falskt Menniske, som mand ønskede gierne at være vil afskildt med; Meere naar paa-æskes, skal notificeris. Men denne side afvise aarsager forties; thi ieg haaber, det er for det første nok. Jeg lever stedse

Deris Høy-ædle Høy-Ærværdigheds ydmyeste Tiener

Conrad Friderich Gerlach

Vester-Mariæ Præstegaard d. 5. May 1739

Der findes mange breve fra Gerlach med samme sarkastisk tone. Inden året var omme havde biskop Hersleb sørget for at flytte Gerlach til et nyt præstekald ved Ry, Aarhus Stift og udnævnt Ernst Halsen som ny præst i Vestermarie.

Anledningen til brevet var skoleloven fra 23. januar 1739, der påbød oprettelse af skoler på bl.a. Bornholm. Det blev hurtigt erkendt som en umulig opgave, da modstanden var for stor. I stedet ville man opgradere degnene som egentlige skolemestre, hvorfor samtlige præster blev bedt om at indberette oplysninger om deres degnes egnethed til denne opgave. Enkelte af disse indberetninger findes i Sjællands Stifts Bispearkiv og alle er interessant læsning.

Andre trættekære præster på Bornholm i denne periode var Klemenskerpræsterne Christen Opdal og Andreas Agerbech, samt Olskerpræsten Hans Christian Mahler, der alle, ligesom Gerlach, klagede de over deres uduelige degne. Biskoppen blev bebyrdet med mange klagebreve: Menigheden, der klagede over præsten. Degne, der klagede over præsten og enkeltpersoner, der klager over præsten. Ingen holdte sig tilbage.

Kilde: Rigsarkivet, Sjællands Stift,  indkomne sager, 1724-1741 Bornholm (1739, arkside 125)

 

You may also like...