Industriudstillingen i Nexø 1886

Teknisk Skole, Nexø. Opført 1884, nedrevet 1963. Foto: Johan Hansen, kort tid efter opførelsen

November måneds artikel 2021 stammer fra Dagbladet, 6. juli 1885

Industriudstillingen i Nexø, (Korrespondance til Dagbladet)

Bornholm byder i år de rejsende en ny tiltrækning. Først og fremmest er det naturligvis nu som altid den ejendommelige, fra forholdende i det øvrige Danmark så afvigende natur, der udgør øens væsentligste tillokkelse, og som formentlig i denne sommer som i så mange tidligere vil drage rejsende over til den lille klippeø; men i sommer møder den desuden med en industriudstilling i Nexø, der nok fortjener, at man viser den en vis interesse. Er naturforholdene på Bornholm nemlig forskellige fra det øvrige lands, må også de på bearbejdelsen af jordens produkter støttede erhvervsgrene blive forskellige. Benyttelsen af øens mineralske rigdomme har affødt anlæg som de talrige terrakottafabrikker, kaolinslemmeriet og granitbruddene, og allerede af den grund kan en bornholmsk industriudstilling frembyde ejendommeligheder, som ingen anden lokal dansk industriudstilling. Men dertil kommer endnu, at der er arbejdet med sjælden energi på at gøre udstillingen så omfattende som muligt, og at det derved er opnået, at visse afdelinger af den fremtræder i et omfang, som måske ingensinde tidligere.

For at begynde med begyndelsen må det da fortælles, at i Nexø, hvor udstillingen skal afholdes interesserer man sig ligeså levende som i det øvrige Danmark for gennem en god teknisk undervisning at bibringe den opvoksende håndværkerungdom de fornødne kundskaber. Der vil i den anledning i år blive taget i brug en af Nexø Håndværker- og Industriforening rejst teknisk skolebygning, og denne bygning er både anledningen til udstillingen og skuepladsen for denne. Skolebygningen er rejst ved hjælp af et statstilskud på 8.000 kr. ved gaver, der er indkommet fra Nexø by og omliggende sogne, på tilsammen 3.000 kr., samt ved indtægten af en basar, som afholdtes i vinter, og som gav et nettooverskud af 2.000 kr. Den samlede sum, som vil behøves til bygningen og dens forsyning med inventar, er imidlertid 22.000 kr. og hvad der mangler i denne, håbes tilvejebragt dels ved optagelsen af lån i bygningen, dels ved overskuddet af udstillingen.

Teknisk Skole, Nexø. Opført 1884, nedrevet 1963. Foto: Johan Hansen, kort tid efter opførelsen

Man besluttede nemlig, forinden skolen toges i brug, at benytte dens lokaler – en stor forsamlingssal, som kan rumme 7-800 personer, samt 5 klasseværelser – med nogle tilbygninger til afholdelsen af en industri-landbrugs- og fiskeriudstilling. Der nedsattes en komité med proprietær Kirketerp til Lehnsgaard i Østerlars som formand, toldoppebørselskontrollør G. Stub i Nexø som næstformand og boghandler Marker sammesteds som sekretær. Denne komité har nu arbejdet så ihærdigt, at udstillingen, som afholdes i dagene fra den 4de juli til den 2den august, tæller omkring 500 deltagere.

Udstillingen omfatter naturligvis først og fremmest industri- og haandværksfrembringelser fra øen, men man har dog ment ikke udelukkende at burde indskrænke sig hertil og har også givet udstillere fra det øvrige Danmark adgang, for så vidt disse har nye opfindelser eller genstande, der er af særlig interesse for øens befolkning, at fremvise. Dertil kommer så endvidere som den anden store hovedafdeling landbrugsfrembringelserne: smør og ost, en frø-og maltbygafdeling og en udstilling af planter, i hvilken særlig alle bornholmske planter vil blive repræsenterede.

Til disse to hovedafdelinger knytter der sig endvidere forskellige andre. I forreste række af disse må vel nævnes fiskeriafdelingen, der er udvidet til at omfatte hele landet samt enkelte firmaer i udlandet, hvis frembringelser antages at være af særlig interesse for os, og som vil få et sådant omfang, at den bliver den største i sit slags, der har været afholdt her i landet, måske med undtagelse af den, som var forbunden med den nordiske industriudstilling i København i 1872. Endvidere indbefatter udstillingen også en interessant husflidsudstilling, i hvilken den bornholmske husflids frembringelser vil blive udstillet i forbindelse med skolearbejder fra øen.

I lighed med, hvad der finder sted ved de fleste lokale industriudstillinger i udlandet, er der dernæst oprettet en afdeling på udstillingen for bornholmske fortidsminder, hvilken tegner til ikke at blive den mindst interessante afdeling. Når man mindes det ejendommelige bornholmske værelse, der fandtes på den af industriforeningen arrangerede kunstindustrielle udstilling i København, vil man kunne tænke sig, at der ved en på øen selv afholdt udstilling vil kunne tilvejebringes en endnu mere omfattende og interessant fremstilling af minder fra øens liv i tidligere tider.

I forbindelse med udstillingen vil endvidere Danmarks Fjerkræforening i dagene fra den 10de-12te juli arrangere en fjerkræudstilling, at hvilken man venter sig betydelige resultater for hønseavlen på øen, der ikke er megen fremskreden.

Således er i korte træk den udstilling beskaffen, som Nexø nu i løbet af denne sommer indbyder rejsende til at tage i øjesyn, idet den foruden de bornholmske naturskønheder og historiske minder i almindelighed særlig henleder opmærksomheden på, hvad den i sin nærhed har af sådanne at fremvise. Hertil hører således de gamle begravelsespladser nord for byen, Helvedesbakkerne – med det derværende store granitstenshuggeri – og Klintebakkerne i Ibsker sogn samt Paradisdalen sammesteds, beliggende kun en fjerdingvej vest for byen og bydende en smuk udsigt over en stor strækning af øen sydpå. Også en tur til Dueodde med dens fyr og høje sandklitter lønner sig vel umagen, ligesåvel som en udflugt til Louisenlund, hvor den største samling bautastene på øen findes.
Begge de på øen bestående dampskibsselskaber har i anledning af udstillingen nedsat deres priser til det halve, så at man kan komme til og fra Bornholm for 8 á 9 kr. på kahytsplads og for 4 á 5 kr. på dæksplads.

******************

Om udstillingens åbning meddeler Bornholms Avis, at denne foregik den 4de ds. Kl. 2 på en højtidelig måde og i overværelse af en ret talrig mængde mennesker fra by og land. Borgmester, byfoged J. Fr. Petersen åbnede i komiteens navn udstillingen og bød velkommen. Toldkontrollør Stub og proprietær Kirketerp talte om udstillingens tilblivelse, og førstnævnte udtalte en varm tak til alle, der på en eller anden måde havde bidraget til det gode resultat. Amtmand, kammerherre P. Holten holdt den egentlige festtale, der sluttede med et: Kongen leve!

Billederne er lånt fra: www.bornholmerneshistorie.dk/teknisk-skole-nexoslash.html, hvor der også kan ses flere billeder og findes flere oplysninger om skolen.

You may also like...