Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsesmøde på Ø-Arkivet den 19. september 2019

Bestyrelsesmøde på Ø-Arkivet den 19. september 2019

Fra generalforsamlingen

Den 31. august 2019 afholdtes generalforsamling i Listedhuset. Dagens arrangement startede med et foredrag af Niels Peter Aakjær om Listedkongen efterfulgt af generalforsamlingen, der blev styret af Søren Lindgaard.
Først aflagde formand Jesper Vang Hansen beretning, hvorefter redaktør Ann Vibeke Knudsen fortalte om det kommende bind af Bornholmske Samlinger, der bliver præsenteret lørdag den 9. november i Domen i Allinge. Redaktøren fremlagde planerne for de næste tre årbøger.
Foreningens kasserer Svend Aage Møller præsenterede 2018-regnskabet og redegjorde for den aktuelle driftsøkonomi. Kassereren gjorde opmærksom på at regnskabet for 2019 sandsynligvis vil resultere i et mindre underskud. På baggrund af budgettet for 2020 blev det klart, at der ikke var balance i økonomien med det gældende kontingent på 200 kr. årligt. Det skyldes stigende omkostninger til trykning og udgivelse af Samlingerne. Regnskab for 2018 blev godkendt og generalforsamlingen vedtog at forhøje kontingentet til 250 kr i 2020.

Fra salen blev der stillet spørgsmål til, hvordan vi fremadrettet undgår at kassen langsomt drænes med et behov for yderligere kontingent forhøjelse. Formanden svarede, at vi vil appellere til det store antal følgere på foreningens Facebook side, som ikke på nuværende tidspunkt er medlemmer, til at melde sig ind i foreningen.
Redaktøren gjorde opmærksom på at foreningen i forbindelse med udgivelser vil prøve at søge fondsmidler, som kan dække nogen af udgifterne. Det er specielt relevant i forbindelse med temabind, som også er dyrere i trykning.

Valg til bestyrelsen

Ann Vibeke Knudsen, Mogens Lau, Henning Bender, Henrik Vensild og Thorkil Thorsen blev genvalgt uden modkandidater. Formanden spurgt forsamlingen om der var nogen som kunne tænke sig at fungere som suppleant uden at være valgt officielt. Finn Kjerulff Hansen meldte sig som suppleant.
Revisorerne Bjørn Bjørnsen og Jørgen Birk blev genvalgt, ligeså revisorsuppleanten Jørn Uffe Hansen.
Under punktet eventuelt valgte bestyrelsen af uddele Bornholmerprisen til Henrik Vensild. Ann Vibeke Knudsen begrundede uddelingen og gav Henrik Vensild prisen. Se artikel.

Bestyrelsesmødet den 19. september på Ø-arkivet.

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen konstituere sig med formand, næstformand, redaktør og kasserer, hvilket skete uden ændringer. Posten som suppleant skal formaliseres i vedtægterne § 6 på næste års generalforsamling.

Arrangementer blev fastlagt for 2020:

2. maj 2020 kl. 14 vil Mogens Lau byde på en vandretur for medlemmerne i Melsted og Gudhjem og fortælle om de kunstnere, der har boet i området.
5. september kl. 14 er der generalforsamling og 14. november præsentation af Bornholmske Samlinger 2020. Stedet har vi ikke fastlagt endnu.

Bestyrelsen ønsker at der skal ske mere på foreningens hjemmeside. Planer blev lagt, men der vil nok gå nogle måneder inden medlemmerne ser resultaterne.
Til slut så bestyrelsen en flot samling af Støckels stereobilleder, som via foreningen nu overdrages Ø-Arkivet (se ovenstående foto) Billederne bliver også en del af den store billedsamling bornholmskebilleder.dk.

 

You may also like...